Ἀρχίζουν καί πάλι τά Κατηχητικά Σχολεία μας !

Ἀρχίζουν καί πάλι τά Κατηχητικά Σχολεία μας !

Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Κατηχητικῆς Περιόδου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀπέστειλε στίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας τήν ἀκόλουθη Ἐγκύκλιο. Ἡ Ἐγκύκλιος θά ἀναγνωσθεῖ στούς Ἱ. Ναούς τήν Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου.

*

   Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

   Ἕνας ἀπό τούς ἀρχαιότερους θεσμούς τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας εἶναι ὁ θεσμός τῆς Κατηχήσεως. Ἀπό τόν 2ο μ.Χ. αἰώνα, μάλιστα, ξεκίνησε νά προσφέρεται μέ συστηματικό τρόπο μέσω γνωστῶν Κατηχητικῶν Σχολῶν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὅπως τῆς Ἀλεξάνδρειας, τῆς Ἀντιόχειας, τῶν Ἱεροσολύμων καί πολλῶν ἄλλων.

   Ὅσοι ἐπιθυμούσαν νά ἐνταχθοῦν στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἔπρεπε νά συμμετάσχουν σέ ἕνα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατηχητικῶν μαθημάτων. Στά μαθήματα αὐτά, πού διαρκούσαν ἀπό ἕνα ὥς καί τρία χρόνια, οἱ ὑποψήφιοι Χριστιανοί, πρίν ἀπό τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, μάθαιναν γιά τόν Τριαδικό Θεό, τή δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, καθώς καί γιά τή ζωή, τή διδασκαλία καί τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ.

* * *

   Μέ τή σταδιακή, ὅμως, ἐπικράτηση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, ἡ Ἐκκλησία, τελικά, μετέθεσε τό βάρος τῆς Κατηχήσεως στούς χριστιανούς γονεῖς καί τούς ἀναδόχους τῶν παιδιῶν.

   Αὐτό γίνεται μέχρι τίς ἡμέρες μας. Οἱ γονεῖς, μαζί μέ τόν ἀνάδοχο, ἔχουν τό προνόμιο καί τήν εὐθύνη νά ἀναθρέψουν τά παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφ. 6,4). Ὡστόσο, τά πράγματα δείχνουν πώς ὁ ρόλος τοῦ ἀναδόχου ἔχασε τόν ἀρχικό του προορισμό. Ἔγινε κοινωνικός καί μόνο θεσμός. Καί πολλοί ἀπό τούς γονεῖς, δυστυχῶς, δέν δίνουν τή δέουσα σημασία στήν χριστιανική καλλιέργεια τῶν παιδιῶν τους.

   Δέν θά ἀναφερθοῦμε στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πού  γίνεται στά Σχολεῖα τῆς πατρίδας μας. Ἐν προκειμένῳ, τήν εὐθύνη τοῦ προγράμματος σπουδῶν δέν τήν ἔχει ἡ Ἐκκλησία. Τήν εὐθύνη τήν ἔχει η πολιτεία, ἡ ὁποία καθορίζει τό περιεχόμενο καί τόν χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

* * *

   Γι᾽ αὐτό, σήμερα, δέν θά ἦταν ὑπερβολή νά ποῦμε πώς τόν σημαντικότερο ρόλο γιά τήν Κατήχηση τῶν παιδιῶν τόν ἔχει ἡ Ἐκκλησία μέ τόν θεσμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων στίς ἐνορίες. Πράγματι, στό Κατηχητικό Σχολεῖο τά παιδιά γνωρίζουν τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τό αἰώνιο Εὐαγγέλιό Του. Διδάσκονται πῶς καί γιατί πρέπει νά ἐκκλησιάζονται, νά ζοῦν τήν κοινωνία τῶν προσώπων, νά βιώνουν τήν ἐκκλησιαστική ζωή. Νιώθουν τή γοητεία τῆς θείας Λατρείας, μαθαίνουν τήν πνευματική ζωή, γεύονται τή γλυκύτητα τῆς θείας Χάριτος. Ὁδηγοῦνται στόν Πνευματικό-Ἐξομολόγο καί στή θεία Κοινωνία.

   Στίς κατηχητικές συνάξεις διδάσκονται τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Γνωρίζουν τούς βίους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Καλλιεργοῦν μέσα στίς εὔπλαστες ψυχές τους τά χριστιανικά ἰδεώδη τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς ἀλληλεγγύης. Ἀνακαλύπτουν τίς ἀρετές τῆς ἁγνότητας, τῆς τιμιότητας, τῆς κατά Χριστόν φιλίας, τῆς εὐγενοῦς ἄμιλλας, τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας. Μαθαίνουν γιά τήν ἱστορία τῆς πατρίδας μας. Γιά ἔνδοξες στιγμές, ὅπως τό ἔπος τοῦ ΄40, ἀλλά καί γιά τραγικές, ὅπως ἡ Μικρασιατική Καταστροφή τοῦ 1922, ἀπό τήν ὁποία ἐφέτος συμπληρώνονται ἑκατό χρόνια.

* * *

   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

   Σέ λίγες ἡμέρες ξεκινᾶ, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιά ἄλλη μία χρονιά, ἡ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Παρακαλοῦμε τούς ἀγαπητούς μας γονεῖς νά μή διστάσουν νά ὁδηγήσουν τά παιδιά τους στίς κατηχητικές αἴθουσες τῶν ἱερῶν μας Ναῶν. Τους ζητοῦμε νά τά συνδέσουν μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Νά τά εμπιστευθοῦν σέ Ἐκεῖνον καί στήν Ἐκκλησία Του.

   Κάνοντας τήν κίνηση αὐτή ἕνα εἶναι σίγουρο· ὁ Χριστός δέν θά τά ἀπογοητεύσει. Ἀντίθετα, θά τά γεμίσει μέ ἀληθινή χαρά, ἐνθουσιασμό, ἀγάπη γιά τή ζωή καί ἀγωνιστικό φρόνημα.

   Ἄς εὐχηθοῦμε θερμά, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογήσει καί αὐτό τόν χρόνο τό κατηχητικό ἔργο ὅλων τῶν ἐνοριῶν μας. Γιά νά δοξάζεται τό ἅγιο ὄνομά Του. Γιά νά προκόβουν στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ τά παιδιά μας. Γιά νά βλέπουμε τήν πρόοδό τους καί νά χαιρόμαστε ὅλοι μας.

Μέ θερμές πατρικές εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΈΤΟΣ

2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Νηπιακό -κατώτερο (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό)

Κάθε Σάββατο 4μμ-5:30 μμ

Μέσο και Ανώτερο (Γυμνάσιο και Λύκειο)

Κάθε Σάββατο 5μμ-6:30μμ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ

Κατώτερο (Γ’-ΣΤ’ Δημοπτικού)

Κάθε Κυριακή 4:30μμ – 6:30μμ

Μέσο (Γυμνάσιο)

Κάθε Κυριακή 4:30μμ – 6:30μμ

Αίθουσα Ψυχαγωγίας

Κυριακή 17:30-19:00