Χρήσιμες Πληροφορίες (Μυστήρια, Τελετές)

Αρχική / Η Ενορία / Χρήσιμες Πληροφορίες (Μυστήρια, Τελετές)

Πληροφορίες για το Μυστήριο της Βάπτισης

Βαπτίσεις γίνονται καθ’ όλον το έτος, πλην της Μ. Εβδομάδος και την ημέρα των Χριστουγέννων.

Για την Βάπτιση:

 1. Πρέπει να προσκομίζεται το Πιστοποιητικό Γέννησης. Σε περίπτωση τέλεσης της βάπτισης σε άλλη ενορία από αυτή των γονέων, θα πρέπει να ζητηθεί από την οικεία ενορία η Μεταβίβαση της Βαπτίσεως (έγγραφο).

2. Σε περίπτωση απουσίας από τη βάπτιση ενός εκ των δύο γονέων, απαιτείται για την ονοματοδοσία έγγραφη συγκατάθεση εκείνου που απουσιάζει, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής

 3. Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος.

 4.Ο Ανάδοχος  πρέπει να έχει συνείδηση των υποχρεώσεων του.

5. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι ι γονείς να απευθυνθούν στον Ιερό Ναό και στο τηλέφωνο

210 9958357 για να εξυπηρετηθούν κατάλληλα.

Ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν προσοχής:

α) Σε περίπτωση που με δικαστική Απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονεύς η Κηδεμόνας για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί η σε κατάσταση Κηδεμονίας, αμφοτέρων των γονέων, ότι συμφωνούν.

β)  Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα η την Ονοματοδοσία μπορεί αυτά να γίνουν κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως.

Προσοχή! Δικαστική απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου, προσωρινή η μη, στον ένα εκ των δύο γονέων, δεν καλύπτει τον Εφημέριο για την τέλεση Βαπτίσεως.

γ) Για κάθε περίπτωση, πριν το βάπτισμα ανηλίκου, οι γονείς, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητός τους, για την συμφωνία των στοιχείων τους με την Ληξιαρχική πράξη, υπογράφουν ενώπιον του Εφημερίου για το θρήσκευμα και το όνομα του νηπίου.

Σε περίπτωση απουσίας ενός γονέως, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει το Μυστήριο του Βαπτίσματος, όταν ο έτερος γονεύς προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης, βάσει των οποίων ο απουσιάζων γονεύς κηρύττεται ρητώς άφαντος η έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.

δ)  Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέως λόγω ευλόγου κωλύματος (ασθενείας, αποδημίας κλπ.), τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφόσον εκ μέρους του απόντος γονέως υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για την βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.

στ) Σε περίπτωση διάστασης η διαζυγίου η όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στην Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ο Εφημέριος 1) οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη και να λάβει την συγκατάθεσή του γραπτώς 2) αν έχει προσβληθεί η πατρότητα η έχει αναγνωρισθεί το τέκνον εκούσια, ο Εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα τον προσδιοριζόμενο υπό του Ληξιαρχείου, δια νεωτέρας σημειώσεως και διορθώσεως επί της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.

ζ) Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, επειδή αυτή ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο Εφημέριος μπορεί να τελέσει την Βάπτιση και να δώσει όνομα, εφόσον η άγαμη μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει υπευθύνως ότι ασκεί αποκλειστικώς τη γονική μέριμνα επί του ανήλικου τέκνου της, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου και, τέλος, ότι επιθυμεί το ανήλικο τέκνο της να βαπτιστεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.

Για την προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ και ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ:

Α. ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Στην περίπτωση που Ετερόδοξος η Αλλόθρησκος θελήσει να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ισχύουν τα εξής:

α) Εάν είναι Ρωμαιοκαθολικός, χρίεται δια του Αγίου Μύρου.

β) Εάν είναι Προτεστάντης και ΕΧΕΙ Τριαδικό Βάπτισμα, χρίεται δια του αγίου Μύρου.

γ) Εάν είναι Προτεστάντης και ΔΕΝ έχει Τριαδικό Βάπτισμα (βλ.Σημ.), βαπτίζεται κανονικά.

δ) Εάν είναι αλλόθρησκος (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κλπ.) η άθρησκος βαπτίζεται.

Επίσης:

1) Ο Ετερόδοξος η Αλλόθρησκος συμπληρώνει Αίτηση Βαπτίσεως, στην οποία καταγράφει όλα τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, Χώρα προέλευσης κλπ) στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει, Χριστιανός Ορθόδοξος αβιάστως και ελευθέρως και την οποία υποβάλλει στον ενοριακό Ναό, της περιοχής κατοικίας του.

2) Ο Εφημέριος διαβιβάζει την Αίτηση στην Ιερά Μητρόπολη, δηλώνοντας, ότι ο Αιτών επιθυμεί να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και εισηγείται να Κατηχηθεί και να Βαπτιστεί.

3) Η Ιερά Μητρόπολη εγκρίνει την Αίτηση και καθορίζει τον Κατηχητή, καθώς και τον χρόνο της Κατήχησης και της Βάπτισης.

4) Μετά την τέλεση του Βαπτίσματος ο Νεοφώτιστος Έλληνας, καταθέτει τη Βεβαίωση Βαπτίσεως στον Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος. Σε περίπτωση Αλλοδαπών, ο Νεοφώτιστος κρατά την Βεβαίωση Βαπτίσματος προς πιστοποίηση του Θρησκεύματος όπου δει.

Σημείωση: Πρόκειται για αιρετικές παραφυάδες, μερικές από τις οποίες είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) κλπ.

Β. ΝΗΠΙΑ

1. Ετερόδοξοι η Αλλόθρησκοι γονείς, υποβάλλουν σχετική αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση, ξεχωριστή ο καθένας τους, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στον Εφημέριο της Ενορίας της κατοικίας τους στην οποία αναφέρουν ότι επιθυμούν το νήπιό τους να βαπτιστεί.

2. Σε περίπτωση που στην προσκομιζόμενη Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως σημειώνεται συγκεκριμένο όνομα, ο Εφημέριος δεν επιτρέπεται να μεταβάλει το δοθέν όνομα, ούτε να προσθέσει άλλο από το αρχικώς δοθέν, η σε περίπτωση δύο ονομάτων, να αφαιρέσει το ένα.

Εάν οι γονείς ασκούν αφόρητη πίεση επί του Εφημερίου για μεταβολή του δοθέντος ονόματος, ο Εφημέριος οφείλει να ζητήσει υπεύθυνη Δήλωση ξεχωριστή από τον κάθε γονέα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο κάθε γονέας, θα δηλώνει ότι επιθυμεί το παιδί του να βαπτιστεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.

Ο Εφημέριος, επίσης, προειδοποιεί τους γονείς πριν το Βάπτισμα, ότι εφ’ όσον στη Δήλωση Βαπτίσεως αναγραφεί άλλο όνομα, άσχετο απ’ αυτό της Ληξιαρχικής Πράξης, το αρμόδιο Ληξιαρχείο θα τους παραπέμψει στο αντίστοιχο Πρωτοδικείο, προς έκδοση δικαστικής απόφασης, η οποία θα διευκρινίζει ποιό από τα δύο ονόματα ισχύει.

3. Σε περίπτωση που ο ένας μόνο γονέας επιθυμεί την Βάπτιση, απαιτείται Δικαστική Απόφαση.

4. Απαραιτήτως, πρέπει να υπάρχει Ορθόδοξος Ανάδοχος (Νονός) ο οποίος και θα αναλάβει μεταβαπτισματικά την Κατήχηση του ανηλίκου.

Περισσότερα για τη Βάπτιση όσον αφορά τους Γονείς, ΕΔΩ

Περισσότερα για τη Βάπτιση όσον αφορά τον/την Ανάδοχο, ΕΔΩ

Πληροφορίες για το Μυστήριο του Γάμου

Γάμοι ΔΕΝ επιτρέπονται:

1. Από 17 Δεκεμβρίου μέχρι και την ημέρα των Χριστουγέννων.

2. Κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κατόπιν μόνο  ειδικής αδείας της Ιεράς Μητροπόλεως επιτρέπεται σε  εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Από 1 έως 14 Αυγούστου.

4. Την 5η  και 6η  Ιανουαρίου,  εκτός έκτακτης ανάγκης την όποια κρίνει η Ι. Μητρόπολη

5. Την 14η  Σεπτεμβρίου.

6. Με μη Χριστιανούς ή με Προτεστάντες  οι οποίοι δεν έχουν  τριαδικό βάπτισμα (βλέπε Σημείωση).

Σημείωση: Υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν τριαδικό Βάπτισμα, μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κ.λπ), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης ή Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλικανική Εκκλησία κ.λπ.

Για την τέλεση του γάμου  απαιτούνται:

Για τον γαμπρό:

          Πιστοποιητικό αγαμίας από την ενορία διαμονής ή καταγωγής του. Σε   περίπτωση τελέσεως του μυστηρίου εκτός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας απαιτείται θεώρηση από την οικεία Ι. Μητρόπολη.

Για την νύφη :

        Πιστοποιητικό αγαμίας από την ενορία διαμονής ή καταγωγής της. Σε περίπτωση τελέσεως του μυστηρίου εκτός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας απαιτείται θεώρηση από την οικεία Ι. Μητρόπολη.

Επιπλέον των πιστοποιητικών απαραίτητα είναι και τα εξής:

      –Αναγγελία σε ημερήσια εφημερίδα (Με την έκδοσή της οι μελλόνυμφοι υποχρεούνται να κρατήσουν 2 φύλλα της εφημερίδας και να προσκομίσουν το ένα στον Ιερό Ναό).

   — Παράβολο χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 15 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.)

    Σε περίπτωση γάμου αλλοδαπών που δηλώνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, χρειάζεται να προσκομισθεί επιπλέον και  το πιστοποιητικό βαπτίσεως των μελλονύμφων. Για τα εκκλησιαστικά πιστοποιητικά απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (οδ. Ιασίου 1 και Ιωάννου Γενναδίου 14 , Ιερά Μονή Πετράκη, Αθήνα)

   Σε περίπτωση 2ου ή 3ου γάμου, εξαιτίας διαζυγίου , απαιτείται το διαζευκτήριο με την ένδειξη ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ.

–Εξαιτίας χηρείας η ληξιαρχική πράξη θανάτου του προηγούμενου συζύγου και πιστοποιητικό τέλεσης προηγούμενου γάμου.

  — Εάν προηγουμένως έχει τελεστεί πολιτικός γάμος, η ληξιαρχική πράξη τελέσεως του πολιτικού γάμου.

– Εάν έχει τελεστεί σύμφωνο συμβίωσης, το σύμφωνο συμβίωσης. Εάν έχει προηγηθεί η σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης, το οποίο εν συνεχεία λύθηκε (χωρίς να έχει τελεσθεί άλλος Πολιτικός η Θρησκευτικός Γάμος), μετά το οποίο θα τελεσθεί Πρώτος (Α ) Θρησκευτικός Γάμος. Στην περίπτωση αυτή επισυνάπτεται η Συμβολαιογραφική Πράξη που λύνει το Σύμφωνο Συμβίωσης.

  Σε περίπτωση τέλεσης γάμου μεταξύ ορθόδοξου και ετερόδοξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη) χρειάζεται πιστοποιητικό βάπτισης  και αγαμίας του εφημερίου του δόγματος του, ως και δήλωση ότι τα παιδιά που θα γεννηθούν από το ορθόδοξο γάμο του θα βαπτιστούν και θα ανατραφούν κατά το ορθόδοξο δόγμα.

Σημειώσεις:

1. Για την έκδοση του πιστοποιητικού αγαμίας πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να προσέλθει (αυτοπροσώπως) στον Ι. Ναό:

α.μαζί με τους  δυο μάρτυρες (γονείς, συγγενείς ή  και απλούς γνωστούς). Να έχουν όλοι αστυνομικές ταυτότητες ή το διαβατήριο τους και

β. έχοντας μαζί του πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών), πιστοποιητικό βάπτισης και την άδεια παραμονής (εάν προέρχονται από χώρα εκτός ΕΕ). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το δεχόμαστε όπως εκδοθεί από το gov.gr. 

Θα χρειαστούν μια δήλωση του Ν.1599/86.

2. Όλα τα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα 

3. Τα δικαιολογητικά θα καταθέσουν στην ‘Ενορία πού θα τελεστεί ο γάμος αυτοπροσώπως και οι δύο μελλόνυμφοι, πού υπογράφουν και την αίτηση εκδόσεως της άδειας τελέσεως του μυστηρίου του γάμου τους.

4. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της μεταφραστικής υπηρεσίας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή της προξενικής αρχής της χώρας εκδόσεώς τους.

5. Οι αλλοδαποί που δεν έχουν την δυνατότητα να προσκομίσουν βεβαίωση αγαμίας από Εκκλησιαστική Αρχή θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα βεβαίωση αγαμίας από τις οικείες πολιτειακές ή προξενικές αρχές της χώρας τους.

6. Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει  το 18ον έτος (Ν. 1329 / 1983) Αν έχουν μικρότερη ηλικία απαιτείται γονική συναίνεση: Οι γονείς του/της ανηλίκου μελλονύμφου(ης) υποβάλλουν αίτηση χορηγήσεως άδειας γάμου ανηλίκου στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγονται.

7. Προκειμένου περί ειδικών περιπτώσεων οι ενδιαφερόμενοι θα συνεννοηθούν με τον εφημέριο του Ι. Ναού.

8. Καλό θα είναι  οι μελλόνυμφοι να τηλεφωνήσουν  προηγουμένως στον Ναό για τις απαραίτητες οδηγίες, στο τηλέφωνο  210 9958357

9. Το Γραφείο Γάμων τής Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης (210-93.46.788, εσωτ. 3) λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή, 10.00-13.00.

Περισσότερα για το Μυστήριο του Γάμου ΕΔΩ

Κηδείες και Μνημόσυνα

1.Κηδεία

Κηδεία τελείται οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου. Παλαιά ευλαβής παράδοση δεν επέτρεπε την τέλεση κηδείας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, λόγω σεβασμού προς τον Μεγάλο Νεκρό Θεάνθρωπο, αλλά και για λόγους πρακτικούς, επειδή εντός του Ιερού Ναού δεσπόζει ο Επιτάφιος.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται άμεση επικοινωνία με το γραφείο του Ιερού Ναού και τον εφημέριο στο τηλέφωνο 210 9958357.

2.Μνημόσυνα

1. Μνημόσυνα πρέπει να αποφεύγονται να τελούνται σε ημέρες μεγάλων εορτών και τοπικών πανηγύρεων (Χριστούγεννα, Κοιμήσεως Θεοτόκου, ημέρα πανηγύρεως του Ιερού Ναού στις 24/9 κ.α).

2.    Μνημόσυνα γίνονται την τρίτη, την ενάτη ημέρα από του θανάτου του χριστιανού, την τεσσαρακοστή, στους τρεις, στους έξι, στους εννέα μήνες, με τη συμπλήρωση ενός έτους και κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου και κατά προτίμηση ημέρα Σάββατο.
3.    Δεν τελούνται μνημόσυνα μετά κολλύβων από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς και από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα Θεοφάνεια (Άγιο Δωδεκαήμερο).
Όλες οι παραπάνω οδηγίες είναι ενδεικτικές. Για κάθε ερώτηση οι χριστιανοί πρέπει να απευθύνονται στον ιερέα.