ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014-2015

Αρχική / Uncategorized / ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014-2015

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τήν ὑπ’ ἀριθμόν 2957 Ἐγκύκλιό της καθόρισε ὡς ἡμέρα ἔναρξης τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τήν πρώτη Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀπηύθυνε πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας τήν ἀκόλουθη Ἐγκύκλιο.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Η ΕΛΠΙΔΑ τοῦ μέλλοντος γιά ὅλους μας, μετά τόν Πανάγαθο Κύριο, εἶναι τά παιδιά καί οἱ νέοι μας. Ἀποτελοῦν τή χρυσῆ ἐλπίδα τῆς οἰκογένειας, τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας, τῆς κοινωνίας καί τοῦ Ἔθνους μας. Θά μᾶς διαδεχθοῦν στόν στίβο τῆς ζωῆς. Θά συνεχίσουν αὐτοί τήν ἱερή ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας καί τή φωτεινή πορεία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μας.
Γι᾽ αὐτό καί ἐπιβάλλεται νά στραφεῖ ἰδιαίτερα ἡ προσοχή μας πρός τή νεότητα. Νά τήν θέσουμε ὑπό τήν προστασία φύλακα ἀγγέλου, στοργικοῦ καί ἐμπείρου ὁδηγοῦ, γιά νά τή χειραγωγήσει καί νά τήν ὁδηγήσει στήν πραγμάτωση τῶν μεγάλων της στόχων καί εὐγενικῶν της ὁραματισμῶν.
Τόν σπουδαῖο τοῦτο ρόλο ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, πού συνεχίζει μέσα στόν χῶρο καί τόν χρόνο τῆς ἀνθρώπινης Ἱστορίας τό σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων καί συνεπῶς καί ὑπέρ τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων.

* * *

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ καλλιέργεια τῶν νέων παιδιῶν της ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν παλαιοχριστιανική ἐποχή καθιέρωσε τόν θεσμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. Τό ἱερό τοῦτο ἔργο συνεχίζει μέχρι σήμερα. Μαζί μέ τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στά Δημόσια Σχολεῖα ξεκινοῦν καί οἱ συναντήσεις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.
Κατά τήν περίοδο τοῦ Φθινοπώρου ἀρχίζει ἡ σπορά τῆς γῆς ἀπό τούς γεωργούς μας. Τήν ἴδια ἐποχή μέ τίς Κατηχητικές συνάξεις ἀρχίζει καί ἡ πνευματική σπορά στίς καρδιές τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων μας.
Πολλές φορές ἔχουμε τονίσει τήν ἀξία καί τή χρησιμότητα τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. Τό ἔργο τῆς Κατηχήσεως ἐπιδιώκει νά βοηθήσει τά παιδιά μας νά οἰκοδομήσουν τή ζωή τους ἐπάνω στό ἀκλόνητο θεμέλιο πού εἶναι ὁ Χριστός μας. Ὁ Ἴδιος διακήρυξε πώς εἶναι «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» κάθε ἀνθρώπου (Ἰω. 14,6). Ἐκεῖνος μᾶς βεβαίωσε ὅτι εἶναι «τό φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω. 8,12)· τό φῶς πού εἰσδύει καί φωτίζει τά τρίσβαθα τῶν καρδιῶν μας. Συνεπῶς καί τῶν παιδιῶν μας.
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ, στήν ἐποχή μας, φαίνεται νά εἴμαστε μπερδεμένοι στή ζωή μας καί νά ἔχουμε τελικά ἀποτύχει στούς στόχους μας. Δέν ἀκολουθήσαμε τόν εὐαγγελικό λόγο τοῦ Θεοῦ· φύγαμε μακριά ἀπ᾽ τόν δρόμο Του καί τώρα ζοῦμε τήν ἀποτυχία, τήν κρίση, τή στέρηση, τή συμφορά. Ἄν εἶναι ἀνάγκη ἐμεῖς οἱ μεγάλοι νά ἐπανεξετάσουμε τή ζωή μας καί νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τούς στόχους μας, πολύ περισσότερη προσοχή ὀφείλουμε νά ἐπιδείξουμε πρός τά παιδιά καί τούς νέους μας.
Ὅταν τά παιδιά εἶναι μικρά θεωροῦμε πολύ σημαντικό νά τούς κάνουμε τά ἀπαραίτητα ἐμβόλια, γιά νά τά προφυλάξουμε, καθώς μεγαλώνουν, ἀπό ἐπικίνδυνες καί θανατηφόρες ἀσθένειες. Εἶναι, ὅμως,  πολύ πιό σημαντικό νά τούς κάνουμε καί τά πνευματικά ἐμβόλια, πού ἀφοροῦν τήν ψυχή τους. Καί ἐμβόλιο πνευματικό εἶναι τό μπόλιασμα τῆς ψυχῆς μέ τήν ἀλήθεια καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.
Ἀκριβῶς αὐτό τό ἱερό ἔργο ἐπιτελεῖ τό Κατηχητικό Σχολεῖο. Τροφοδοτεῖ τόν νοῦ καί τήν ψυχή τῶν παιδιῶν μας μέ τόν ζωντανό λόγο τοῦ Κυρίου. Φωτίζει τόν νοῦ τους. Δυναμώνει τή θέλησή τους. Σφυρηλατεῖ τόν χαρακτήρα τους. Πλουτίζει τόν συναισθηματικό τους κόσμο.

* * *

ΣΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ τό παιδί μπορεῖ νά ζήσει τή χριστιανική ἀγάπη, τήν ἁγνή χαρά, τή γνήσια κοινωνικότητα καί τήν ἀδελφική συνεργασία. Μπορεῖ νά βρεῖ φίλους καί ἰδανικά καί νά συμμετέχει σέ πλῆθος δραστηριοτήτων. Πρωταθλήματα, θεατρικές ὁμάδες, χορωδίες, παιχνίδια, ἐκδρομές, ἐποικοδομητικές συζητήσεις, ἑορταστικές καί φιλανθρωπικές ἐκδηλώσεις εἶναι μερικές ἀπό τίς εὐκαιρίες πού προσφέρουν τά Κατηχητικά μας Σχολεῖα.
Τό κυριώτερο ὅμως εἶναι, πώς μέσα στήν Κατηχητική συντροφιά τῆς Ἐνορίας τό παιδί συνδέεται προσωπικά μέ τόν Σωτῆρα Κύριό μας. Μαθαίνει νά αἰσθάνεται τήν Ἐκκλησία ὡς πνευματική μητέρα του καί τόν διπλανό του ὡς πνευματικό ἀδελφό. Βοηθεῖται νά γίνει ζωντανό, συνειδητό μέλος τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας στήν ὁποία ἀνήκει. Ἐκεῖ, τέλος, μαθαίνει νά ἀγωνίζεται γιά νά ἐφαρμόζει στήν καθημερινή του ζωή τό Εὐαγγέλιο· τήν ἔμπρακτη ἀγάπη, τή δικαιοσύνη, τή συμπάθεια καί τή συναντίληψη γιά τόν συνάνθρωπο πού ὑποφέρει.
ΠΑΤΡΙΚΑ παρακαλοῦμε τούς ἀγαπητούς γονεῖς νά ἀγκαλιάσουν μέ ἀγάπη τό Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐνορίας τους καί νά ὁδηγήσουν τά παιδιά τους σ᾽ αὐτό, παρακολουθώντας τήν τακτική φοίτηση καί τήν πρόοδό τους. Ὅλοι μας —γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί, κληρικοί— ὀφείλουμε νά ἀκούσουμε καί νά ὑπακούσουμε στόν στοργικό καί ἐναγώνιο λόγο τοῦ Χριστοῦ μας : «Ἀφῆστε τά παιδιά νά ἔρθουν σ᾽ ἐμένα καί μήν τά ἐμποδίζετε, γιατί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀνήκει σέ ἀνθρώπους πού εἶναι σάν αὐτά» (Λουκ. 18,16).

* * *

Προσφιλέστατοι ἀδελφοί μου,
Ὅλοι μας καλούμαστε νά ἐπιτελέσουμε μέ αἴσθημα εὐθύνης τό χρέος μας πρός τά παιδιά μας. Παράλληλα, ἄς προσευχόμαστε θερμά ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογήσει καί αὐτόν τόν χρόνο τό Κατηχητικό ἔργο ὅλων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Γιά νά δοξάζεται τό ἅγιο ὄνομά Του. Γιά νά προκόβουν στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ τά παιδιά μας. Γιά νά βλέπουμε τήν πρόοδό τους καί νά χαιρόμαστε ὅλοι μας.

Μέ θερμές πατρικές εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ