«Φῶς ἐκ Φωτός», τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

«Φῶς ἐκ Φωτός», τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

Τίς τελευταῖες ἡμέρες εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητας ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ» τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Συμεών μέ τίτλο «Φῶς ἐκ Φωτός» καί ὑπότιτλο Ἑόρτια ποιμαντικά μηνύματα. Περιέχει τίς ἑορταστικές ποιμαντορικές Ἐγκυκλίους πού ἀπηύθηνε πρός τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας κατά τή δεύτερη δεκαετία τῆς ἀρχιερατείας του μέ τήν εὐκαιρία τῶν Χριστουγέννων, τῆς ἐνάρξεως τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καί τοῦ Πάσχα. Ἀποτελεῖ, θά λέγαμε, συνέχεια τοῦ βιβλίου «Πρός τούς ἀδελφούς μου» (ἐκδόσεις Ἐν πλῷ 2012) πού περιελάμβανε ἀντίστοιχα κείμενα τῆς πρώτης δεκαετίας.

Παραθέτουμε παρακάτω τό εἰσαγωγικό κείμενο «Ἀντί προλόγου» τοῦ νέου βιβλίου.

   «12 Ὀκτωβρίου 2002, ἡ ἡμέρα τῆς εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίας μου. Κορυφαία στιγμή στήν προσωπική μου ζωή καί τήν ἱερατική διακονία μου.

   Ὥρα εὐθύνης ἐνώπιον τοῦ ζῶντος καί ἀληθινοῦ Θεοῦ καί τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Του. Ἕνας ταπεινός πρεσβύτερος καί ὑπηρέτης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἄμβωνα ἐκλέγεται καί χειροτονεῖται ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας γιά νά ποιμαίνει τόν ἱερό κλῆρο καί τόν πιστό λαό μιᾶς ὁλόκληρης τοπικῆς Ἐκκλησίας.

   Ὥρα ξεχωριστῆς τιμῆς. Ἡ ψῆφος καί ἡ ἐκλογή γιά τό κορυφαῖο τοῦτο ἐκκλησιαστικό λειτούργημα συνιστᾶ πράξη τιμῆς καί ἐμπιστοσύνης σ᾽ αὐτόν πού ἐκλέγεται.

   Παράλληλα, καί ὥρα χαρᾶς. Παρά τό βάρος πού συνεπάγεται ἡ ἀρχιερωσύνη, καί τίς εὐθύνες πού ἐπωμίζεται ἕνας νέος ἱεράρχης, ἡ ἐκλογή καί ἡ χειροτονία του δέν παύει νά εἶναι καί μιά ὥρα χαρᾶς· χαρᾶς πνευματικῆς καί ἀνθρώπινης συνάμα.

* * *

   12 Ὀκτωβρίου 2022: Συμπληρώθηκαν εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια ἐπισκοπικῆς διακονίας, μιά σημαντική ἐπέτειος στή ζωή μου, ὅπως καί στή ζωή κάθε ἱερωμένου. Δοξάζω γι᾽ αὐτό τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ μέ τήν καρδιά μου πλημμυρισμένη ἀπό εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία. Ἐπιλογή μου ὅλα αὐτά τά χρόνια ἦταν νά παραμείνω ἐν μέσω τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τῶν ἀδελφῶν μου χριστιανῶν «ὡς ὁ διακονῶν» (Λουκ. 22,27). Μέ ἁπλότητα καί ταπείνωση· μέ ἀγάπη καί ἀφοσίωση. Καί νά ἀσκῶ τά καθήκοντά μου «ὡς τοῦ Θεοῦ ἐφορῶντος» (38ος Ἀποστολικός Κανών).

   Δέν πρόκειται ἐδῶ —ἤ ἀλλοῦ— νά προβῶ σέ ἀπολογισμούς ἤ νά ἀποτιμήσω τήν ἐπισκοπική διακονία μου. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «Οὕτω καί ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τά διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοι ἐσμεν, ὅτι ὅ ὀφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν» (Λουκ. 17,10), μέ συνεῖχε πάντοτε. Πολύ περισσότερο τώρα, πού βρίσκομαι στό δειλινό τῆς ζωῆς μου. Γι᾽ αὐτό καί Τόν παρακαλῶ νά φανεῖ ἵλεως πρός τήν ἀναξιότητά μου κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως. Γιά τίς ἁμαρτίες, τά λάθη, τίς ἀστοχίες καί τίς παραλείψεις μου.

* * *

   Τήν εὐφρόσυνη ἐπέτειο τῶν εἴκοσι ἐτῶν ἐπισκοπικῆς διακονίας συνοδεύει ἡ παρούσα ἔκδοση τῶν ἑορτίων μηνυμάτων μου τῆς δεύτερης δεκαετίας. Ἀποτυπώνουν τά αἰσθήματα πού γεννοῦσαν στήν ψυχή μου οἱ κορυφαῖοι σταθμοί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἑορτολογίου καί τά ὁποῖα ἐπιθυμοῦσα νά μεταδώσω «διά χάρτου καί μέλανος» (Β’ Ἰω. 12) καί στούς ἀδελφούς μου. Συγκεντρωμένα ἐδῶ, σέ μορφή βιβλίου, γίνονται πιό προσιτά στούς κληρικούς καί τούς χριστιανούς μας πρός τούς ὁποίους ἀπεστάλησαν, ἐπωφελῆ, δέ, ἴσως, καί γιά ὅσους θά προσφύγουν στίς σελίδες του. Τό εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς».