Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Χριστός Ανέστη!

Εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου και όντες πλήρεις ευγνωμόνων αισθημάτων, προαγόμεθα όπως εκφράσωμεν τας πλέον ενθέρμους και ειλικρινείς ευχαριστίας ημών προς την κυρίαν Καρύδη Αλεξάνδραν, η οποία, χάριν του αμερίστου ενδιαφέροντος, ως και της αδιαλείπτου και εμπράκτου παντοειδούς βοηθείας αυτής, συνιστά γνησίαν συναρωγόν και συμπαραστάτιν εις τας καταβαλλομένας προσπαθείας διά  την εξακολούθησιν του πολυπλεύρου έργου ημών.

Εν προκειμένω, είμεθα εις την ευχάριστον θέσιν να ευχαριστήσωμεν την κυρίαν Καρύδη διά την γενναιόδωρον προσφοράν του εξ ευόσμων και ποικιλοχρόων ανθέων αποτελουμένου στολισμού του Επιταφίου του Ιερού ημών Ναού, ως και διά την αδιάκοπον κατά τα τελευταία έτη συνέχισιν της εν λόγω θεαρέστου πράξεως αυτής, καθώς κατ’ έτος φροντίζει ευλαβώς, δίχως να φεισθή κόπων και χρημάτων, διά τον καλλωπισμόν του Επιταφίου του ημετέρου Ναού.  

Ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας όπως ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της Παναχράντου Παναγίας ημών της Μυρτιδιωτίσσης, χαρίζηται υγίειαν και πάσαν ευλογίαν εις αυτήν και την οικογένειάν της, φωτίζων διά του Ανεσπέρου Φωτός τα έργα και την ζωήν αυτών.

Ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού

Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Κεντικελένης