Δέηση για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Δέηση για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την περασμένη Κυριακή 27 Αυγούστου 2023 σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος αναγνώσθηκε ειδική εγκ΄υκλιος και κατόπιν αναπέμφθηκε Δέηση για την κατάσβεση των πυρκαγιών στην πατρίδα μας και την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από την Εγκύκλιο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου:

“Ταυτοχρόνως η Ιερά Σύνοδος σπεύδει να ευχαριστήσει όλους όσοι αγωνίζονται για την κατάπαυσιν των πυρκαγιών τους ηρωικούς πυροσβέστας, τους πιλότους των εναερίων μέσων κατασβέσεως, τον φιλόχριστον Ελληνικόν στρατόν και άπαντας τους εθελοντάς οι οποίοι μετά πνεύματος αυτοθυσίας και αυταπαρνήσεως ευρέθησαν από της πρώτης στιγμής στα μέτως των πυρκαιών δια να παράσχουν πασα βοήθεια, ευχομένη όπως έχουν την παρά Θεού ενίσχυσιν και ευλογίαν εις την ζωήν και τα καλά έργα αυτών

Ακολουθεί η ευχή η οποία διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της δεήσεως που είναι ποίημα του Μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου:

Δέσποτα Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, Παντοκράτορ καί Παντοδύναμε, Σέ ἱκετεύομεν καί Σέ παρακαλοῦμεν κατάσβεσον πάσας τάς πυρκαϊάς καί τάς ἀναζωπυρήσεις, διάλυσον ἀπειλήν καί ὀργήν πυρός καί διάσωσον καί διαφύλαξον πάντα ἄνθρωπον, ὡς καί προστάτευσον τῆς γῆς πανίδα καί χλωρίδα, τά σά δημιουργήματα. «Οίδαμεν γάρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν».

Βοήθησον δέ, ἐν τῇ ὑπηρεσία αὐτῶν πάντας τούς πυροσβέστας καί βοηθούς αὐτῶν καί ἐνίσχυσον, ἐνδυνάμωσον καί ἐμψύχωσον πρός ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου αὐτῶν.

Σύ γάρ εἶ ὁ Πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί πάσης φιλανθρωπίας, πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων Σου. Αμήν.