Ἅγιον Πάσχα 2023

Ἰδοὺ γὰρ ἡμῖν παραγέγονεν ἡ ποθεινὴ καὶ σωτήριος ἑορτὴ, ἡ ἀναστάσιμος ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ τῆς εἰρήνης ὑπόθεσις, ἡ τῆς καταλλαγῆς ἀφορμὴ, ἡ τῶν πολέμων ἀναίρεσις, ἡ τοῦ θανάτου κατάλυσις, ἡ τοῦ διαβόλου ἧττα.

(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος – Λόγος εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα)

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί,

Ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς κοσμοσωτηρίου Ἑορτῆς τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, σᾶς ἀπευθύνουμε τόν ἐλπιδοφόρο Πασχάλιο χαιρετισμό

Χριστός Ἀνέστη

καί εὐχόμεθα τό Ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς ζωῆς καί Νικητῆ τοῦ θανάτου νά καταυγάζει καί νά κατευφραίνει τόν νοῦ καί τήν καρδία μας, οὕτως ὥστε τό Πασχάλιο βίωμα νά ἀποτελέσει τήν ἀπαρχή τῆς προσωπικῆς μας, πνευματικῆς, ἠθικῆς καί ψυχικῆς ἀναστάσεως.

Χριστός Ἀνέστη!

Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης