Πασχαλινές ευχές

“Δεῦτε ἀδελφοί μου εὐφρανθῶμεν ἐνθέως ὅτι Ἀνέστη ὁ Χριστός ὡς παντοδύναμος.”

Εὐχόμεθα τήν τερπνή καί πανσεβάσμια, τήν “κλητήν καί ἁγίαν
ταύτην ἡμέραν”, τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος
μέ τήν Ἁγία Του Ἀνάσταση “Χαρᾶς καί Φωτός τά πάντα
πεπλήρωται”, νά ἐμπνεύσει τή ζωή μας, νά συνενισχύσει τήν πίστη
μας, νά πλημμυρίσει τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας μέ θεία
εὐφροσύνη καί νά εἰρηνεύσει τήν ἀνθρωπότητα.
Χριστός Ἀνέστη!
Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!

Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης