«Παιδίον, ἐγεννήθη ἡμῖν…»

«Παιδίον, ἐγεννήθη ἡμῖν…»

Ἡ  Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας

Χριστούγεννα, ἀγαπητοί ἀδελφοί,

   ἡ κορυφαία ἑορτή τῆς πίστεώς μας· «ἡ μητρόπολις τῶν ἑορτῶν», ὅπως τήν ὀνόμασε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καί Χριστούγεννα σημαίνουν τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεός Λόγος, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔρχεται στόν κόσμο. Προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση μας. Γεννιέται σέ μιά γωνιά τῆς γῆς, στή Βηθλεέμ, «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου», ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς πίστεώς μας. Οἱ προφητεῖες ἐκπληρώνονται. Ἡ πρόρρηση τοῦ προφήτου Ἡσαΐα γίνεται πραγματικότητα: «Παιδίον, ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός, καί ἐδόθη ἡμῖν» (Ἡσ. 9,6).

   Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς νεογέννητο βρέφος! Σέ ἕνα σπήλαιο, γιατί δέν βρέθηκε μέρος σέ κάποιο πανδοχεῖο. Καί ὡς νήπιο ἀντί σέ κούνια, τοποθετήθηκε σέ μιά φάτνη· σ᾽ ἕνα παχνί. Ἐκεῖ τόν βρῆκαν καί τόν προσκύνησαν οἱ ταπεινοί βοσκοί τῆς περιοχῆς, ὁδηγημένοι ἀπό τόν ἄγγελο τοῦ Θεοῦ. Κι ἐμεῖς οἱ πιστοί, συναγμένοι σήμερα στούς Ἱερούς Ναούς μας, Τόν προσκυνοῦμε εὐλαβικά μέ τίς καρδιές μας πλημμυρισμένες ἀπό ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη γι᾽ Αὐτόν πού «ἔκλινεν οὐρανούς καί κατέβη» (Β’ Βασ. 22,10) κι ἔγινε ἄνθρωπος «δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν».

* * *

   Ὁ Κύριος Ἰησοῦς νεογέννητο βρέφος! Ὅπως ὅλα τά νεογέννητα βρέφη τοῦ κόσμου, εἰκόνες ζωντανές τοῦ θείου δώρου τῆς ζωῆς. Μυστήριο καί θαῦμα ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἀπό τήν ὥρα τῆς σύλληψης μέχρι τήν ὥρα πού γεννιέται, καί μέ τό πρῶτο κλάμα του ὡς βρέφος δηλοποιεῖ τήν παρουσία του στόν κόσμο.

   Γι᾽ αὐτό κι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, πιστεύοντας πώς ἡ ζωή ἀποτελεῖ ἀτίμητο δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἀρνούμαστε καί καταδικάζουμε τήν ἔκτρωση. Τήν θεωροῦμε φόνο μιᾶς ἀνυπεράσπιστης ζωῆς, πού κι ἄν ἀκόμη οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι τό ἐπιτρέπουν, μιά χριστιανή μητέρα καί ἕνας χριστιανός ἰατρός εἶναι ἀνεπίτρεπτο νά τό πράξουν.

* * *

   Ἡ ἔλευση ἑνός παιδιοῦ εἶναι πηγή χαρᾶς. Τό ἐπισημαίνει ὁ Κύριός μας (Ἰω. 16,21). Τό ὁμολογεῖ ὁ εὐλαβής λαός μας: «Τά παιδιά εἶναι εὐτυχία!». Παράλληλα, ὅμως, καί ὑπόθεση εὐθύνης. Ἀποτελεῖ χρέος μας, πρωτίστως τῶν γονέων, ἡ καλή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν μας. Ἡ χριστιανική διαπαιδαγώγησή τους. Ἡ διαφύλαξή τους ἀπό ἀναρίθμητους κινδύνους πού τά ἀπειλοῦν. Ἡ προστασία τους ἀπό ὅσους μηχανεύονται δόλια νά τά ἐκμεταλλευτοῦν, τραυματίζοντας βάναυσα τήν ἠθική καί τή σωματική τους ἀκεραιότητα.

   Τά ὅσα τελευταῖα ἦρθαν στό φῶς τῆς δημοσιότητας, μᾶς ἔκαναν κυριολεκτικά νά τρομάξουμε. Νά ἀναλογιστοῦμε τήν ἔκταση καί τό βάθος τῆς διάβρωσης στή σύγχρονη κοινωνία. Καί δυστυχῶς στά ἀποτρόπαια αὐτά ἐγκλήματα συνεργοῦν τά σύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας καί τό σκοτεινό καί ἀνέλεγκτο διαδίκτυο.

* * *

   Ὁ Κύριος Ἰησοῦς παιδί! «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν». Αὐτό τό θαυμαστό γεγονός γιορτάζουμε σήμερα. Ὅμως δέν μένουμε μόνο στόν ἑορτασμό. Ὡς χριστιανοί ἀγαποῦμε τά παιδιά· ὄχι μόνο τά δικά μας, ἀλλά ὅλου τοῦ κόσμου. Ὅπου κι ἄν βρίσκονται. Ὅποια κι ἄν εἶναι ἡ ἐθνικότητά τους, ἡ θρησκεία τους, τό χρῶμα τῆς ἐπιδερμίδας τους.

   Ἀξιώνουμε ἀπό τούς μεγάλους καί τρανούς τῆς γῆς νά σέβονται τά παιδιά τοῦ κόσμου. Ἀποδοκιμάζουμε τήν ἐκμετάλλευση τοῦ παιδιοῦ στόν πόλεμο, στόν χῶρο τῆς ἐργασίας. Καταδικάζουμε ἀπερίφραστα φαινόμενα, ὅπως ἡ παιδική πορνεία, ἡ παιδοφιλία, ἡ σεξουαλική ἐν γένει ἐκμετάλλευση τῆς ἀθώας παιδικῆς ἡλικίας. Ἀγωνιζόμαστε νά προσφέρουμε ὅ,τι μποροῦμε στά παιδιά, πού σέ διάφορα σημεῖα τοῦ πλανήτη μας ὑποφέρουν. Στεροῦνται στοιχειώδη πράγματα. Πεθαίνουν —τί τραγικό!— καθημερινά ἀπό τήν πείνα.

* * *

   Προσφιλέστατοι ἀδελφοί μου,

   Ὁ λυτρωτής καί Σωτήρας μας ἐνανθρώπησε. Ἔγινε παιδί. Εἶναι τό «νέον παιδίον» καί ταυτόχρονα «ὁ πρό αἰώνων ὑπάρχων Θεός».

   Καθώς σήμερα ἑορτάζουμε τή γέννησή Του, Τόν προσκυνοῦμε εὐλαβικά. Διαδηλώνουμε τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τό ὑπερούσιο πρόσωπό Του.

   Παράλληλα, Τόν παρακαλοῦμε νά εὐλογεῖ τά παιδιά ὅλου τοῦ κόσμου καί νά τά φυλάσσει ἀπό κάθε κακό.

Μέ πολλή ἐν Χριστῷ πατρική ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ