Όσιος Γερβάσιος ο εκ Γοματίου ο Αθωνίτης και διά Χριστόν σαλός

Όσιος Γερβάσιος ο εκ Γοματίου ο Αθωνίτης και διά Χριστόν σαλός
Όσιος Γερβάσιος ο εκ Γοματίου Χαλκιδικής ο Αθωνίτης και διά Χριστόν σαλός. Σχέδιο Ιερομονάχου Αναστασίου από το βιβλίο του, «Από το Σεπτέμβριο ως τον Αύγουστο, Εορτές και πανηγύρεις στο Γομάτι».

Ο Όσιος Γερβάσιος εγεννήθηκε στο Γομάτι της Χαλκιδικής, αλλά ασκήτευσε ως μοναχός στην Ιερά Μονή Καρακάλλου του Αγίου Όρους.

Έζησε περί τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνος μ.Χ. και έλαβε από τον Θεό το σπάνιο χάρισμα του διά Χριστόν σαλού. Έτσι περιερχόταν όλο το Άγιον Όρος.

Σε χειρόγραφο κώδικα του μακαριστού Δοσιθέου Κωνσταμονίτου του Λεσβίου το 1845, αναφέρονται τα εξής·

«Ας υπάγωμεν και εις την σεβασμίαν μονήν του Καρακάλλου. Και εδώ ευρίσκομεν τον Όσιον Γερβάσιον, όστις εκατάγετο από τα πλησιόχωρα χωρία του Αγίου Όρους, από ένα χωρίον καλούμενον Γομάτι, εν επαρχία του αγίου Ιερισσού.

Ούτος λοιπόν ο Γερβάσιος, καταλιπών τον κόσμον και τα εν τω κόσμω, πηγαίνει ευθύς εις την άνωθεν Μονήν του Καρακάλλου, και κόπτει τας τρίχας της κεφαλής του, με τας οποίας μαζί έκοψε και όλα τα κοσμικά φρονήματα, και εκδυθείς τα κοσμικά φορέματα, ενεδύθη το Αγγελικόν Σχήμα των Μοναχών, ο οποίος καθώς έλαβεν αυτό το σχήμα, δεν εστάθη έως αυτού, καθώς κάμνουν την σήμερον οι περισσότεροι, αλλά καθώς έλαβε το σχήμα το Αγγελικόν, εσπούδαζε με κάθε τρόπον και ηγωνίζετο, να φυλάττη και τα έργα του σχήματος.

Όθεν μιμούμενος τον Συμεών και Ανδρέαν τους Σαλούς, έκαμε και αυτός τον Σαλόν περιτριγυρίζοντας όλον το Όρος, ωσάν τρελλός.

Οπόταν δε εκοιμήθη, τότε εγνώρισαν την αγιότητα αυτού, από την θείαν χάριν και ευωδίαν οπού είχε το άγιον και σεβάσμιον λείψανόν του».

Η αναφορά αυτή του Δοσιθέου είναι μόνη πηγή από την οποία πληροφορούμεθα τα περί της ζωής του Οσίου Γερβασίου.

Η μνήμη του τιμάται στις 14 Οκτωβρίου και συνεορτάζεται στο Γομάτιο με τον επίσης εκ Γοματίου όσιο Γεώργιο (†1854) το Σάββατο του Θωμά.

Από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. http://www.im-ierissou.gr/