Ιερά Σύνοδος προς μαθητές: Ας μην ξεχνούμε να συνδυάζουμε τη γνώση με την αρετή

Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τούς Μαθητές γιά τήν Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἀγαπητοί μας μαθητές καί ἀγαπητές μας μαθήτριες,

   Ἡ σημερινή κοινή ἑορτή τῶν τριῶν μεγάλων φωστήρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς Οἰκουμένης, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού οἱ πατέρες μας καθιέρωσαν ἀμέσως μετά τόν ἡρωικό ἀγῶνα γιά τήν ἀνεξαρτησία καί τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ὡς ἑορτή τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων, καί τούς Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς προστάτες του, ἑορτάζεται φέτος ὑπό διαφορετικές συνθῆκες. Τίς συνθῆκες αὐτές διαμορφώνει ἡ πανδημία, ἡ ὁποία ἄλλαξε τή σχολική καθημερινότητά σας καί σᾶς στέρησε γιά μεγάλο διάστημα τή φυσική παρουσία στούς χώρους τῆς Παιδείας. Τίς διαμορφώνει ὅμως καί ἡ σημαντική ἐπέτειος τήν ὁποία ἑορτάζει φέτος ἡ πατρίδα μας, ἡ ἐπέτειος τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐπαναστάσεως.

   Οἱ Τρεῖς  Ἱεράρχες δέν ὑπῆρξαν μόνο οἱ ἴδιοι σοφοί καί πανεπιστήμονες, ἀλλά ἀγωνίσθηκαν καί γιά νά κάνουν τήν  Ἑλληνική καί τή Χριστιανική Παιδεία κτῆμα ὅλων τῶν νέων. Δέν ὑπῆρξαν μόνον οἱ ἴδιοι κοινωνικά εὐαίσθητοι καί ἐνεργοί, ἀλλά δίδαξαν καί διδάσκουν τήν ἀξία τῆς ἀγάπης, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς στόν συνάνθρωπο μέ τούς λόγους καί τό παράδειγμα τῆς ζωῆς τους. Δίδαξαν καί διδάσκουν, ὄχι μόνο στούς συγχρόνους τους, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καί κυρίως στά παιδιά καί τούς νέους ὅλων τῶν ἐποχῶν.

   Ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία τους στηρίχθηκε στόν καθαρό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, στόν ὁποῖον ἐνετρύφησαν καί τόν ὁποῖον ἔκαναν πράξη, χωρίς νά παραβλέπουν ὅ,τι καλό ὑπῆρχε καί στά ἔργα τῶν σοφῶν τῆς ἀρχαιότητος. Συστήνουν μάλιστα τή μελέτη καί τήν ἀξιοποίηση καί τῶν δύο γιά τήν παιδεία καί τή μόρφωση τῶν νέων. Ἔτσι ἀναδείχθηκαν ὄχι μόνο δημιουργικοί παιδαγωγοί, ἀλλά καί ἐμπνευσμένοι διδάσκαλοι καί γνήσιοι φορεῖς τῆς ἀληθείας πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε εἴδους δεσμά. Ἔτσι φώτισαν καί φωτίζουν μέχρι τίς μέρες μας ὅσους ἐπιθυμοῦν νά μορφώσουν καί τόν νοῦ καί τήν ψυχή τους, ὅσους ἐπιθυμοῦν νά κατακτήσουν τή γνώση καί συγχρόνως νά καλλιεργήσουν μέσα τους τήν ἀρετή.

   Τιμώντας σήμερα τούς τρεῖς μεγάλους  Ἱεράρχες καί φωστῆρες, τούς προστάτες ἁγίους τῆς  Ἑλληνικῆς καί Χριστιανικῆς παιδείας, τόν Μέγα Βασίλειο, τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν  Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, οἱ ὁποῖοι μέ τό φῶς πού σκόρπισαν μέ τή ζωή καί τά ἔργα τους φώτισαν τήν ἀνθρωπότητα σέ μία δύσκολη καί μεταβατική ἐποχή, δέν μποροῦμε παρά νά στρέψουμε τό βλέμμα μας καί στούς διδασκάλους τοῦ Γένους μας, οἱ ὁποῖοι στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, ἐμπνεόμενοι ἀπό τό παράδειγμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, μεταλαμπάδευσαν τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τῆς  Ἑλληνικῆς καί τῆς Χριστιανικῆς Παιδείας στούς μαθητές τους, φώτισαν μέ αὐτές τίς ψυχές τους καί τίς προετοίμασαν γιά τόν μεγάλο ξεσηκωμό τοῦ Γένους μας τό 1821.

   Ἀγαπητά μας παιδιά,

   Σέ μία ἐποχή στήν ὁποία τά πάντα ἐξελίσσονται μέ ταχύτατους ρυθμούς, ἄς μήν ξεχνοῦμε τά μηνύματα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἄς μήν ξεχνοῦμε νά συνδυάζουμε τή γνώση μέ τήν ἀρετή, τήν πρόοδο στήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνολογία μέ τήν ἀγάπη καί τή φροντίδα γιά τόν συνάνθρωπο, μέ τήν ἀλληλεγγύη καί τή συμπαράσταση σέ κάθε ἄνθρωπο πού ἔχει ἀνάγκη ἤ χρειάζεται βοήθεια. Γιατί ἡ ἀληθινή γνώση εἶναι αὐτή πού μεταλαμπαδεύει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, αὐτή πού συμπορεύεται μέ τήν ἀρετή.

   Εἶναι αὐτή πού χρειάζεται σήμερα καί ἡ Πατρίδα μας καί ὁ κόσμος.

   Ἔχοντας λοιπόν τή βεβαιότητα ὅτι αὐτή τήν ἀληθινή γνώση ποθεῖτε καί ὀνειρεύεστε καί ἐσεῖς νά κατακτήσετε στή ζωή σας, εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα νά σᾶς ἐμπνέει πάντοτε τό παράδειγμα τῶν Τριῶν μεγίστων φωστήρων καί προστατῶν τῆς παιδείας μας καί ἡ Χάρη τους νά σᾶς συνοδεύει στή ζωή σας καί τόν ἀγῶνα σας.

Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ