Ἐσταυρώθης δι᾽ ἐμέ!

Ἐσταυρώθης δι᾽ ἐμέ!

Μήνυμα τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας
γιά τή Μεγάλη Παρασκευή

«Ἐσταυρώθης δι᾽ ἐμέ,
ἵνα ἐμοί πηγάσῃς τήν ἄφεσιν…»
(Ἀπό τούς Μακαρισμούς τῆς Ἀκολουθίας
τῶν Ἁγίων Παθῶν)

   Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἐπί τοῦ Σταυροῦ! Tὀν ἀτενίζουμε μέ συντριβή, Μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Προσκυνοῦμε εὐλαβικά τόν Σταυρό Του.  Ἀσπαζόμαστε μέ κατάνυξη τά ματωμένα πόδια Του. Καί ψελλίζουμε μέ κατάνυξη μαζί μέ τόν ἱερό ποιητή: «Ἐσταυρώθης δι᾽ ἐμέ…». Ἰησοῦ μου, σταυρώθηκες γιά μένα!…

   Ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ἀγαπητοί ἀδελφοί, σταυρώθηκε «δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν», ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς πίστεώς μας. Τό ἀπολυτρωτικό Του ἔργο εἶναι παγκόσμιο, πανανθρώπινο. «Πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α’ Τιμ. 2,4).

   Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι —«πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν» (Ἰω. 3,15)— γίνονται δέκτες τῆς ἀγάπης Του καί κοινωνοί τής θείας ζωῆς Του. Μέσα στήν Ἐκκλησία πού Ἐκεῖνος ἵδρυσε. Μέσα στήν Ἐκκλησία πού εἶναι τό σῶμα Του. Μέσα στήν Ἐκκλησία πού εἶναι ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας. Μέσα στήν Ἐκκλησία πού εἶναι ἡ μεγάλη οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ.

   «Ἐσταυρώθης δι᾽ ἐμέ…». Ὁ Ἰησοῦς σταυρώθηκε γιά μένα, γιά σένα, γιά ὅλους μας. Ἀπό τόν Σταυρό Του πηγάζει ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ καθενός μας. Ἀπό τήν τρυπημένη πλευρά Του ἀναβλύζουν οἱ κρουνοί τῆς ζωῆς, πού ζωοποιοῦν «πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον».

* * *

   Ἀνάμεσα στόν Ἰησοῦ καί τόν καθένα μας, ἀδελφοί μου, ὑφίσταται μία σχέση, ἕνας ζωντανός καί ἀδιάρρηκτος δεσμός. Πρόσωπο Ἐκεῖνος, πρόσωπα κι ἐμεῖς, γι᾽ αὐτό καί ἀνάμεσά μας γεννιέται μιά προσωπική σχέση. Εἶναι ὁ φίλος μας, ὁ ἀδελφός μας· εἶναι ὁ λυτρωτής μας. Τόν ἀγαπᾶμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά. Τόν ὑπακούομε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς θελήσεώς μας. Ἀκολουθοῦμε μέ αὐταπάρνηση τό Εὐαγγέλιό Του. Ἐπικαλούμαστε μέ πόθο τό γλυκύ ὄνομά Του.

   Ὀ ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς μᾶς βεβαιώνει ὅτι θά εἶναι μαζί μας μέχρι τή συντέλεια τῶν αἰώνων (Ματθ. 28,20). Μαζί μου, μαζί σας, μαζί μέ τόν καθένα μας. Καί τό ἐρώτημα πού γεννιέται εἶναι, πόσο βαθιά αἰσθανόμαστε τήν παρουσία τοῦ Κυρίου στήν καρδιά μας καί στή ζωή μας.

   Ὁ Ἰησοῦς εἶναι παρών, δίπλα μας κάθε ὥρα καί κάθε στιγμή. Ἀρκεῖ νά τό θέλουμε. Νά τό ἐπιδιώκουμε. Νά ἐκζητοῦμε θερμά τήν παρουσία Του: «ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ» (Ἀποκ. 22,21).

   Ἡ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ γλυκαίνει τόν χρόνο μας. Γεμίζει μέ τήν παρουσία Του τίς ὧρες μας. Ἀπομακρύνει τό θανατερό αἴσθημα τῆς μοναξιᾶς. Μᾶς κρατᾶ εἰρηνικούς καί νηφάλιους μπροστά σέ ὁποιαδήποτε ἀντιξοότητα τῆς ζωῆς. Μᾶς ὁπλίζει μέ θάρρος μπροστά σέ κάθε κίνδυνο. Καί ἀτενίζοντας στόν Σταυρό Του ἀντλοῦμε ὑπομονή καί ἐλπίδα.

   Ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς πίστεώς μας ἔζησαν καί ἀγωνίστηκαν συνδεδεμένοι μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, προσηλωμένοι ἀταλάντευτα στό ὑπερούσιο πρόσωπό Του. Ἡ καρδιά τους πλημμύριζε ἀπό ἀγάπη —ἔρωτα ἀληθινό— γι᾽ Αὐτόν. Ἡ αἴσθηση τῆς παρουσίας Του τούς γέμιζε χαρά, ἐλπίδα καί δύναμη. Ἔτσι μποροῦσαν νά ὑπερνικοῦν τούς διαφόρους πειρασμούς καί νά παραμένουν ἀκλόνητοι ἀκόμη καί μπροστά στό μαρτύριο.

* * *

   Προσφιλέστατοι ἀδελφοί μου,

   Καθώς καί σεῖς κι ἐγώ, ὁ καθένας μας, στεκόμαστε αὐτή τήν ἱερή ὥρα κάτω ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας· καθώς Τόν ἀτενίζουμε μέ κατάνυξη· καθώς σκύβουμε καί ἀσπαζόμαστε εὐλαβικά τά ἄχραντα πόδια Του, ἄς ὁμολογήσουμε: «Ἐσταυρώθης δι᾽ ἐμέ…».
   Ἰησοῦ μου, σταυρώθηκες γιά μένα!
   Ἰησοῦ μου, αὔξησε τήν ἀγάπη μου γιά Σένα.
   Ἰησοῦ μου, γίνε ὁ ἔνοικος τῆς καρδιᾶς μου καί ὁ ἀχώριστος συνοδοιπόρος τῆς ζωῆς μου.
   Ἰησοῦ μου, δίνε μου δύναμη νά βαδίζω στ᾽ ἀχνάρια σου καί νά ἀκολουθῶ μέ αὐταπάρνηση τό Εὐαγγέλιό Σου.

Mέ τήν ἀγάπη τοῦ ἐσταυρωμένου Κυρίου μας
ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ