Ευχές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Ευχές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

«Σήμερον πᾶσα κτίσις, ἀγάλλεται καί χαίρει,

ὅτι Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης.»

(Μεγαλυνάριον)

Μέ κατάνυξη ψυχῆς καί αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί ἐλπίδος πρός τόν Σωτῆρα Χριστό εὐχόμεθα ὁ ἐκ τοῦ ταπεινοῦ Σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ ἀνατείλας νοητός τῆς δικαιοσύνης Ἥλιος νά καταλαμπρύνει τά καλά ἔργα καί τή ζωή ὅλων μας, ὥστε νά κυριαρχήσει στίς καρδιές μας ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί ἡ πρός τόν πλησίον ἔμπρακτη ἀδελφική χριστιανική συμπεριφορά.

Εὐχόμεθα ἐπίσης ἐγκαρδίως ὁ «καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος» φιλάνθρωπος Θεός νά εὐλογήσει δαψιλῶς τό νέο ἔτος 2024, ὥστε νά ἀποτελέσει ἔτος πίστεως, μετανοίας, ἁγιασμοῦ, σωτηρίας, εἰρήνης, ἀγάπης, ὑγείας, πνευματικῆς αὐξήσεως καί κατά Χριστόν προκοπῆς.

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης,

Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης