Μπροστά στον Σταυρό του Χριστού

Μπροστά στον Σταυρό του Χριστού

Μήνυμα τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας
γιά τή Μεγάλη Παρασκευή

«Τόν δι᾽ ἡμᾶς σταυρωθέντα
δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν…»
(Κοντάκιο Ἀκολουθίας
τῶν Ἁγίων Παθῶν)

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα! Ἡμέρα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού ξεχωρίζει ἀνάμεσα σέ ὅλες τίς ἄλλες ἡμέρες τοῦ ἔτους. Ἡμέρα ἁγία, ἀληθινά ΜΕΓΑΛΗ γιά μᾶς τούς Χριστιανούς. Ὁ λόγος ὁλοφάνερος. Οἱ Χριστιανοί σήμερα θυμόμαστε τά φρικτά Πάθη καί τή ζωοποιό σταύρωση τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὄχι ἁπλά θυμόμαστε· ὄχι ἁπλά ἑορτάζουμε, ἀλλά βιώνουμε καί συμμετέχουμε ἐμπειρικά.

   Ὁ Κύριος  Ἰησοῦς Χριστός σταυρώθηκε γιά μᾶς. Εἶναι «ὁ δι᾽ ἡμᾶς σταυρωθείς». Ἀνέβηκε πάνω στό σταυρό γιά τή σωτηρία ὅλων μας. Ἔχυσε τό τίμιο αἷμα Του γιά νά ξεπλύνει τίς ἁμαρτίες ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητος. Θυσιάστηκε ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.

   Ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι ζωοποιός. Πηγή τῆς ἀληθινῆς καί αἰώνιας ζωῆς. Ὅπως ὁ Ἴδιος μᾶς βεβαιώνει, ἐνανθρώπησε καί θυσιάστηκε ἐπί τοῦ σταυροῦ γιά νά μᾶς χαρίσει τό «περισσόν» τῆς ζωῆς (Ἰω. 10,10). Δηλαδή τόν πλοῦτο τῆς δικῆς Του αἰώνιας καί θείας ζωῆς.

* * *

   «Τόν δι᾽ ἡμᾶς σταυρωθέντα» ὁ ἱερός ποιητής μᾶς καλεῖ νά Τόν ὑμνήσουμε: «δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν». Ποιοί ἀκριβῶς; Ὅλοι μας. Προφανῶς ὅλοι οἱ Χριστιανοί. Ὅσοι Τόν πιστεύουμε. Ὅσοι βαπτιστήκαμε στό ὄνομά Του. Ὅσοι ἀνήκουμε ὡς μέλη στήν  Ἐκκλησία Του.

   Αὐτό κάνουμε κι ἐμεῖς τήν ἱερή τούτη στιγμή συναγμένοι στίς ἐκκλησιές μας. Ὑμνολογοῦμε μέ κατάνυξη τή σταύρωσή Του καί προσκυνοῦμε μέ συντριβή καί εὐλάβεια τό σταυρό Του. Ἀρκεῖ ὅμως αὐτό; Μᾶς καλύπτει;

   Ἀδελφοί μου, ἄς εἴμαστε εἰλικρινεῖς, τίμιοι μέ τή συνείδησή μας. Τό πέρασμά μας αὐτές τίς μέρες ἀπό τό ναό τῆς ἐνορίας μας, τό κερί πού ἀνάβουμε, ἡ προσκύνηση ὅπως-ὅπως τοῦ σταυροῦ καί τοῦ ἐπιταφίου, ἤ αὔριο τό βράδυ ν᾽ ἀκούσουμε ἀπό κάποια γωνιά τό «Χριστός ἀνέστη» καί νά κάνουμε μεταβολή γιά νά φύγουμε, δέν ἀρκοῦν. Δέν ἐξαντλοῦν αὐτό πού ἡ ἰδιότητά μας ὡς Χριστιανῶν καί μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας συνεπάγεται.

* * *

   Τί, λοιπόν, παραπάνω καί οὐσιαστικότερο μᾶς χρειάζεται; Τό ὑπογραμμίζει, ἀδελφοί, ὁ Ἴδιος ὁ σταυρωμένος Κύριός μας: «Στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν θά μπεῖ ὅποιος μοῦ λέει ̒̒Κύριε, Κύριε᾽᾽, ἀλλά ὅποιος κάνει τό θέλημα τοῦ οὐράνιου Πατέρα μου» (Ματθ. 7,21). Δέν ἀρκεῖ ἑπομένως νά λεγόμαστε χριστιανοί. Νά τό θυμόμαστε ὅποτε θέλουμε. Νά ἐκκλησιαζόμαστε καί νά συγκινούμαστε αὐτές καί μόνο τίς μεγαλοβδομαδιάτικες ἡμέρες.

   Ὁ Χριστός πού σταυρώθηκε γιά μᾶς ἀπαιτεῖ νά τηροῦμε καί τό θέλημα τοῦ οὐράνιου Πατέρα Του, δηλαδή ν᾽ ἀκολουθοῦμε μέ ἀφοσίωση τό Εὐαγγέλιό Του. Τά ἔργα μας νά εἶναι χριστιανικά. Ἡ συμπεριφορά μας νά ἀποδεικνύει πώς εἴμαστε χριστιανοί. Ὅπως γράφει καί ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, τά ἔργα μας, ἡ ζωή μας, ἡ συμπεριφορά μας νά ἀποδείχνουν πώς εἴμαστε πιστοί: «Δεῖξόν μοι τήν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου». Διότι, ἀλλιώτικα, ἡ πίστη χωρίς τά ἔργα, πού ἀποτελοῦν τούς καρπούς συνειδητῆς χριστιανικῆς ζωῆς, εἶναι νεκρή (Ἰακ. 2, 18,26).

* * *

   Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

   Καθώς αὐτή τήν ἱερή ὥρα λατρεύουμε τόν ἐσταυρωμένο Κύριό μας καί προσκυνοῦμε τόν Σταυρό Του, ἄς Τόν παρακαλέσουμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά:

   Ἐσταυρωμένε  Ἰησοῦ,

   Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, προσκυνοῦμε τά ἄχραντα Πάθη Σου.
   Ἀσπαζόμαστε εὐλαβικά τόν Σταυρό Σου.
    Ἀποθέτουμε τά ἄνθη τῆς εὐγνωμοσύνης μας στά τρυπημένα πόδια Σου.
   Καί Σέ παρακαλοῦμε νά δυναμώνεις τήν πίστη μας καί νά μᾶς ἀξιώνεις ν᾽ ἀκολουθοῦμε τό ἅγιο θέλημά Σου μέ πιστότητα καί αὐταπάρνηση.
   Νά γίνουμε μέ τή δική Σου χάρη ὅλοι μας, κληρικοί καί λαϊκοί, συνεπέστεροι ὡς Χριστιανοί!

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ