Η παρουσία του Αναστημένου Κυρίου – Πασχαλινή Εγκύκλιος Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Συμεών

Αρχική / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ / Η παρουσία του Αναστημένου Κυρίου – Πασχαλινή Εγκύκλιος Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Συμεών
Η παρουσία του Αναστημένου Κυρίου – Πασχαλινή Εγκύκλιος Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Συμεών

Ποιμαντορική ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Συμεών πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

pasxa2017

«Καί ἰδού ἐγώ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι
πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,20)
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας κατά τόν εὐαγγελιστή Ματθαῖο. Παράλληλα, καί ὁ ἀκροτελεύτιος στίχος τοῦ Εὐαγγελίου του. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀπευθύνεται στούς μαθητές Του. Τούς ἀναθέτει τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων. Ἔργο δύσκολο· ἀποστολή κοπιώδης. Καί γι᾽ αὐτό τούς βεβαιώνει : «Κι ἐγώ θά εἶμαι μαζί σας πάντα, ὡς τή συντέλεια τοῦ κόσμου».
ΠΑΡΩΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ στή ζωή τῶν ἁγίων μαθητῶν καί Ἀποστόλων Του. Ἐκεῖνος συνοδοιποροῦσε νοερά μαζί τους στήν κοπιώδη πορεία τους νά φέρουν τό εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας «ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι» (Ρωμ. 1,5). Ἐκεῖνος τούς ἐνδυνάμωνε. Ἐκεῖνος τούς φώτιζε. Ἐκεῖνος εὐλογοῦσε τόν ἀγώνα καί τούς κόπους τους γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ Εὐαγγελίου.
ΠΑΡΩΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ μέσα στήν Ἐκκλησία Του. Ἐκεῖνος τήν ἵδρυσε. Ἐκεῖνος τήν καθαγίασε μέ τό τίμιο αἷμα Του. Ἐκεῖνος διά τοῦ Πνεύματός Του τήν ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν» (Ἰω. 16,13). Ἐκεῖνος, κάθε φορά πού τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία, θυσιάζεται ἀναιμάκτως καί προσφέρεται «εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς». Γίνεται ἡ ἀθάνατη τροφή κάθε πιστοῦ πού προσέρχεται στή θεία Εὐχαριστία : «Λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστι τό σῶμα μου» (Ματθ. 26,26).
ΠΑΡΩΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ καί στόν καθένα μας· σέ κάθε χριστιανό ξεχωριστά. Στό ὄνομά Του βαπτιστήκαμε. Χριστιανοί ὀνομαστήκαμε. Ἐκεῖνον ντυθήκαμε, «ἔνδυμα ἀφθαρσίας». Τό χρίσμα τοῦ Πνεύματός Του λάβαμε. Καί τή νέα ζωή, τή δική Του ζωή ὑποσχεθήκαμε νά ἀκολουθοῦμε. «Ἄν καί ἀποδημεῖ σωματικά», ἐξηγεῖ ἕνας ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες μας, «γιά νά παραστήσει τόν ἑαυτό του γιά χάρη μας στόν Πατέρα, ὅμως διαμένει στούς ἀξίους διά τοῦ Πνεύματος καί συνυπάρχει μέ τούς ἁγίους διαπαντός».
Ἡ παρουσία τοῦ ἀναστημένου Κυρίου στή ζωή μας δέν ἀποτελεῖ ἁπλή ὑπόσχεσή Του. Εἶναι μία ψηλαφητή πνευματική πραγματικότητα. Συνιστᾶ ἐμπειρία ζωῆς. Χριστιανός πού δέν αἰσθάνεται τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει. Ὁ Χριστός ἐνοικεῖ στήν καρδιά του. Ὁ Χριστός φωτίζει τό νοῦ του. Ὁ Χριστός καθοδηγεῖ τά βήματά του. Ὁ Χριστός εἶναι τό Α καί τό Ω τῆς ὑπάρξεώς του.
* * *
Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ εἶναι παρών καί στά πρόσωπα τῶν ἄλλων. Τῶν ἀδελφῶν μας. Τῶν συνανθρώπων μας. Οἱ ἄλλοι δέν εἶναι ἡ κόλαση ἀλλά ὁ παράδεισός μας. Στά πρόσωπά τους —καί μάλιστα στά πρόσωπα τῶν «ἐλαχίστων» ἀπ᾽ αὐτούς— οἱ χριστιανοί βλέπουμε τόν ἴδιο τόν Χριστό.
Ἀγαποῦμε τούς ἄλλους; ἀγαποῦμε τόν Χριστό. Συμπονοῦμε τούς ἄλλους; συμπονοῦμε τόν Χριστό. Ἐλεοῦμε τούς ἄλλους; ἐλεοῦμε τόν Χριστό. Ἐκεῖνος μᾶς βεβαιώνει γι᾽ αὐτό: «Ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποίησατε» (Ματθ. 25,40).
* * *
ΠΑΡΩΝ, λοιπόν, ὁ ἀναστάς Κύριος στόν κόσμο. Παρών στήν Ἐκκλησία Του. Παρών στή ζωή τῶν χριστιανῶν ὅλων τῶν αἰώνων καί ὅλων τῶν ἐποχῶν. Παρών καί χθές καί σήμερα καί αὔριο. Παρών μέχρι τή συντέλεια τοῦ κόσμου.
Ἡ παρουσία τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ, ἀδελφοί μου, θά πρέπει νά γεμίζει τίς καρδιές μας ἀπό θάρρος, χαρά καί ἐλπίδα. Ἐκεῖνος ἐν τέλει εἶναι ὁ Κύριος τοῦ κόσμου καί τῆς ἱστορίας. Γι᾽ αὐτό καί δέν πρέπει νά μᾶς ἀποθαρρύνουν οἱ ὅποιες μεταβολές τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Ἐκεῖνος ἔχει τή δύναμη ὅταν θελήσει, ὅπως ἄλλοτε στή φουρτουνιασμένη θάλασσα τῆς Τιβεριάδας, νά προστάξει τήν ἀφρισμένη θάλασσα τοῦ παρόντος βίου :«σιώπα, πεφίμωσο»! (Μάρκ. 4,39).
* * *
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
ΠΑΣΧΑ, Πάσχα Κυρίου σήμερα. Ἡ ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας πού ἑορτάζουμε βεβαιώνει ὅλους μας γιά τήν παρουσία τοῦ ἀναστημένου Κυρίου. «Καί ἰδού ἐγώ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι»! Ὁ λυτρωτής Ἰησοῦς ἀναστημένος ἐκ νεκρῶν εἶναι κοντά μας. Παραμένει μαζί μας. Καί θά παραμένει μέχρι τό τέλος τοῦ κόσμου. Πηγή χαρᾶς, πηγή ἐλπίδας, πηγή ἀκένωτης ζωῆς καί σωτηρίας.
Χρέος μας ὡς χριστιανῶν νά ζοῦμε καί νά χαιρόμαστε τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ μας. Καί γιά τήν παρουσία Του αὐτή νά βεβαιώνουμε καί τούς ἄλλους. Κάθε ἀδελφό μας χριστιανό πού ἀμφιβάλλει καί κλονίζεται. Κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως. Νά τούς βεβαιώνουμε πρωτίστως μέ τή συνεπῆ χριστιανική ζωή μας καί τά θεοφιλῆ μας ἔργα.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Μέ θερμές ἀναστάσιμες εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ