Τα Χριστούγεννα και οι ευθύνες των Χριστιανών: Εγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κκ Συμεών

Αρχική / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ / Τα Χριστούγεννα και οι ευθύνες των Χριστιανών: Εγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κκ Συμεών
Τα Χριστούγεννα και οι ευθύνες των Χριστιανών: Εγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κκ Συμεών

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

  Χριστούγεννα, ἡμέρα πανευφρόσυνη, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γιά ὅλους τούς χριστιανούς. Χριστούγεννα, κορυφαία ἐκκλησιαστική ἑορτή, ἡ «μητρόπολις τῶν ἑορτῶν» κατά τόν χαρακτηρισμό τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Χριστούγεννα, «ἡ κατά σάρκα γέννησις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» κατά τό συναξάρι τῆς ἑορτῆς.

   Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, «κλίνει οὐρανούς» καί ἔρχεται στή γῆ. «Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ», ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας, γίνεται ἄνθρωπος. Προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση μας «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου». Γιά ποιό σκοπό; Γιά νά μᾶς ἀνορθώσει ἀπό τήν πτώση μας. Γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τόν ζυγό τῆς ἁμαρτίας. Γιά νά μᾶς συμφιλιώσει μέ τόν Θεό Πατέρα μας. Γιά νά μᾶς χαρίσει τό πλήρωμα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. «Ἐγώ ἦλθον ἵνα ζωήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσι» (Ἰω. 10,10).

   2019 χρόνια πέρασαν ἀπό τότε πού γεννήθηκε ὁ Κύριός μας. Καί σήμερα μέσα στίς ὁλόλαμπρες Ἐκκλησιές μας ἑορτάζουμε τή θεία Γέννησή Του. Μετέχουμε στή θεία Λειτουργία. Κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ λυτρωτῆ μας Κυρίου. Μοιραζόμαστε μέ τούς ἀδελφούς μας τήν ἑόρτια χαρά. Ἀνταλλάσσουμε εὐχές. Ἀπολαμβάνουμε τή θαλπωρή καί τήν κοινωνία ἀγάπης γύρω ἀπό τό ἑόρτιο οἰκογενειακό τραπέζι.

* * *

   Χωρίς νά θέλω νά μειώσω τή χαρά πού μεταδίδει ἡ ἑορτή στίς καρδιές μας, ἐπιτρέψτε μου νά στρέψω τόν στοχασμό μου καί στίς εὐθύνες πού ἡ ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας συνεπάγεται γιά μᾶς τούς χριστιανούς.

   Πέρασαν 2019 χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ Κυρίου. Καί ὅμως, πόσοι καί πόσοι ἄνθρωποι πάνω στή γῆ ἀγνοοῦν καί σήμερα τόν Χριστό. Δέν ἄκουσαν τό μήνυμα τῆς σωτηρίας. Δέν γνώρισαν τό Εὐαγγέλιό Του. Δέν γεύτηκαν τή χαρά, τήν ἐλπίδα καί τή ζωή πού Ἐκεῖνος, ὁ Ζωοδότης Κύριος, χαρίζει.

   Ἡ έντολή Του ἦταν καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι : «Πορευθεῖτε σ᾽ ὁλόκληρο τόν κόσμο καί κηρύξτε τό χαρμόσυνο μήνυμα σ᾽ ὅλη τήν κτίση» (Μάρκ. 16,16). Αἰσθανόμαστε ἄραγε τήν εὐθύνη πού ἀποθέτει στούς ὤμους μας ἡ ἐντολή αὐτή τοῦ Χριστοῦ; Καί τί κάνουμε, πόσο προσπαθοῦμε —μέ ὅποιο τρόπο μποροῦμε— γιά νά φτάσει τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας σε΄ὅλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού ἀκόμη δέν τό ἄκουσαν;

* * *

   Εἴμαστε χριστιανοί καί μάλιστα ὀρθόδοξοι. Μέ τό βάπτισμά μας γίναμε μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Κληθήκαμε νά ζοῦμε μ᾽ ἕνα καινούργιο τρόπο, αὐτόν πού ὁρίζει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μας.

   Ὅλα αὐτά ἄραγε τά ἔχουμε συνειδητοποιήσει; Γνωρίζουμε τό περιεχόμενο τῆς πίστεώς μας; Ἐμβαθύνουμε στή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ; Ἀποδεχόμαστε μ᾽ ἐμπιστοσύνη τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας ἤ ὁ καθένας διαμορφώνει αὐθαίρετα τή δική του πίστη; Μέ ὅ,τι τοῦ ἀρέσει συμφωνεῖ καί μέ ὅ,τι δέν τοῦ ἀρέσει ἤ δέν τό καταλαβαίνει, διαφωνεῖ καί τό ἀπορρίπτει;

   Ἐρωτήματα καίριας σημασίας πού πρέπει νά τά ἀπαντήσει μέσα του ὁ καθένας μας, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε τίμιοι μέ τή συνείδησή μας.

* * *

   Τό πιό ὀδυνηρό, ὅμως, ἀπ᾽ ὅλα γιά μᾶς τούς χριστιανούς εἶναι ἡ ἀσυνέπεια τοῦ βίου μας. Παραδεχόμαστε μέ τά χείλη ὅτι εἴμαστε χριστιανοί. Ὡστόσο, αὐτή τήν παραδοχή δέν τήν ἐπιβεβαιώνει ὁ τρόπος πού ζοῦμε καί συμπεριφερόμαστε. Ζοῦμε σάν νά εἴμαστε εἰδωλολάτρες, ὑλιστές, ξένοι ἐντελῶς καί μέ τό γράμμα καί μέ τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου.

   Ἡ στάση μας αὐτή ἀποτελεῖ προδοσία τῆς πίστεώς μας. Αἰτία σκανδάλου. Ἀφορμή γιά πολλούς νά θεωροῦν τό Εὐαγγέλιο εἴτε ξεπερασμένο γιά τήν ἐποχή μας εἴτε οὐτοπικό καί ἀκατόρθωτο.

   Ἔτσι, ἡ ἀσυνέπεια ἡμῶν τῶν χριστιανῶν —κληρικῶν καί λαϊκῶν—, ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γίνεται συχνά ἡ αἰτία νά διασύρεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. 2,24). Νά ἐμπαίζεται ἡ πίστη. Νά διαβάλλεται ἡ χριστιανική ζωή. Νά δυσφημεῖται ἡ Ἐκκλησία.

* * *

   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

   Ἐμπιστεύομαι στήν ἀγάπη σας τούς παραπάνω στοχασμούς μου ὄχι —ἐπαναλαμβάνω— γιά νά χαλάσω τό ἑόρτιο κλίμα τῆς σημερινῆς μεγάλης ἑορτῆς, ἀλλά γιά νά σᾶς καταστήσω κοινωνούς τῶν προβληματισμῶν μου ὡς ἐπισκόπου καί πνευματικοῦ σας πατέρα. Οἱ εὐχές μου, ὡστόσο, πρός ὅλους σας εἶναι ὁλόθερμες.

   Ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος νά εὐλογεῖ, νά φωτίζει καί νά ἐνισχύει ὅλους μας στή χριστιανική μας πορεία.

ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ