ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Αρχική / ΓΕΓΟΝΟΤΑ / ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων
Ἀγαπητοί μας Ἐκπαιδευτικοί,
Ὁ κατ’ ἔτος ἑορτασμός τῶν Ἐφόρων τῆς Παιδείας μας, τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, εἶναι ἄριστη εὐκαιρία ἐπικοινωνίας τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας μέ Σᾶς, τούς διδασκάλους καί ἐκπαιδευτικούς τῆς Πατρίδος μας, οἱ ὁποῖοι δαπανᾶτε τόν ἑαυτό Σας στό λειτούργημα τῆς ἠθικῆς, τῆς γνωσιακῆς καί τῆς πνευματικῆς διαπλάσεως, καθώς καί τῆς συγκροτήσεως τῶν μαθητῶν καί τῶν μαθητριῶν τῶν σχολείων.
Οἱ Τρεῖς Μέγιστοι Φωστῆρες καί διδάσκαλοι, οἱ Ἅγιοι: Μέγας Βασίλειος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γεύθηκαν καί ἀφομοίωσαν ὅλους τούς καρπούς τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς φιλοσοφίας, δίνοντας στήν ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀνθρωπότητας τό κάλλος τῆς εὐαγγελικῆς ἀποκαλύψεως, τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, μέ σεβασμό στή γνώση καί στόν ἄνθρωπο, μέ ἐπιστημονικά καί κοινωνικά ἐπιτεύματα, ἐνεργοποιώντας καί μεγιστοποιώντας ὅλες τίς δυνάμεις τους, ζώντας θυσιαστικά τό «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».
Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς καί Σεῖς, ὅπως καί ὅλοι μας, μαθητεύετε καί μαθητεύουμε διά βίου· παράλληλα εἴστε κληροδοτημένοι μέ περισπούδαστη κληρονομιά, τήν ὁποία, συχνά μέ θυσιαστικό τρόπο, προσπαθεῖτε νά μεταλαμπαδεύσετε στούς μαθητές καί στίς μαθήτριές Σας.
Ἐπιθυμοῦμε νά γνωρίζετε, ὅτι τιμοῦμε τό ἔργο καί τήν ἀποστολή Σας.
Προσευχόμαστε καθημερινά γιά Σᾶς καί γιά τίς οἰκογένειές Σας, ὥστε ὅσο τό δυνατόν ἀπρόσκοπτα νά ζεῖτε τίς πλούσιες ἠθικές ἀξίες τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί νά τίς μεταδίδετε στά παιδιά μας.
Ἡ ἱερότητα τῆς ζωῆς, ἡ ἱερότητα τῆς γνώσης, καθώς καί οἱ ἀρετές τῆς Ἀγάπης καί τῆς Ελευθερίας, ἀποτελοῦν ἀναντικατάστατες ἀξίες τῆς προσφορᾶς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ὁδοδείκτες πολύτιμοι στό Ἔργο Σας.
Οἱ Ἅγιοι Λόγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες ἔδρασαν τόν 4ο αἰώνα, σέ ἐποχή πολιτισμικά κρίσιμη, σέ ἐποχή μετάβασης καί μετασχηματισμοῦ, ἄκρως ἐνδιαφέρουσα ἐξ ἀπόψεως ἱστορικῶν συγκυριῶν καί εὐκαιριῶν συγκροτήσεως, τόσο τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς, ὅσο καί τῶν ὑπαρξιακῶν κατευθύνσεων καί τοῦ νοήματός της. Ἔπραξαν τό καθῆκον τους μέ σεβασμό στόν Θεό, στόν ἄνθρωπο καί στήν προσωπική τους εὐθύνη.
Ἡ κοινή Ἐκκλησιαστική Ἑορτή τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καθιερώθηκε τόν 11ο αἰώνα καί ὡς προστάτες τῆς παιδείας καί τῶν γραμμάτων, διακρίνονται ὡς πρόσωπα καί πρότυπα σπάνιας ἀξίας στήν κοινωνική καί στήν πνευματική ζωή τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἀγαπητοί μας Ἐκπαιδευτικοί,
ὡς Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί συναντιλήπτορές Σας, κατανοοῦμε ὅτι ὑπεύθυνοι γιά τήν παιδεία εἴμαστε οἱ πάντες καί θέλουμε νά γνωρίζετε καί Σεῖς, ὅτι εἴμαστε στό πλευρό Σας γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Σας ἔργου καί τῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν νέων μας.
Μέσα ἀπό τή γνώση πού ἐλευθερώνει καί χαριτώνει, μέσα ἀπό τήν πνευματική καλλιέργεια πού ἀναπτύσσει καί κοσμοποιεῖ τά πρόσωπα πού γεύονται τό κάλλος καί τήν ἀξία τῆς Ἑλληνορθοδόξου παιδείας μας, δημιουργοῦνται συνθῆκες γιά τήν ἐπιλογή ὁλοκληρωμένης ζωῆς, μεστῆς νοημάτων καί πράξεων ἀρετῆς.
Μέ αὐτές τίς ἑόρτιες σκέψεις, ἀπευθύνουμε ὁλόθυμα τήν εὔκαρπη εὐλογία τοῦ Θεοῦ, σέ Σᾶς καί στίς οἰκογένειές Σας, ὥστε ἡ ἀνάγνωση τῆς ζωῆς καί τῶν ἐμπειριῶν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, νά Σᾶς ἐνδυναμώνει στίς δυσκολίες τοῦ Ἔργου Σας καί νά ζωογονεῖ τήν μαρτυρία τῆς εὐθύνης Σας.
Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ