«Καί ἐπί γῆς εἰρήνη!»

Αρχική / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ / «Καί ἐπί γῆς εἰρήνη!»

Ἡ χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιος
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας

Εἶναι ἡ συγκλονιστική διακήρυξη, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τῶν ἁγίων ἀγγέλων πού τή νύχτα τῆς γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐμφανίστηκαν πάνω ἀπό τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί ὑμνοῦσαν τόν Θεό.
Εἰρήνη πάνω στή γῆ. Εἰρήνη μεταξύ τῶν λαῶν. Εἰρήνη στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Εἰρήνη στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ἕνα αἴτημα διαχρονικό πού παραμένει, ὡστόσο, ἀνικανοποίητο. Μία εὐχή πού ἀπό τότε πού βρέθηκαν οἱ ἄνθρωποι πάνω στό πρόσωπο τῆς γῆς δέν ἔπαυσαν νά τήν διατυπώνουν, ἀλλά ἀκόμη δέν ἐκπληρώθηκε.
Ὁ ἀγγελικός ὕμνος θ᾽ ἀκουσθεῖ καί σήμερα μέσα στούς ὀρθόδοξους ναούς μας, καθώς ἑορτάζουμε τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας : «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).
Ὅλοι οἱ χριστιανοί θά συναχθοῦμε γιά νά λατρεύσουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ πού ἐνανθρώπησε γιά τή σωτηρία μας· πού εἶναι ἡ εἰρήνη μας καί πού ἔφερε τήν εἰρήνη μέ τό αἷμα τοῦ σταυροῦ Του κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο (Ἐφεσ. 2,14· Κολ. 1,20).
Γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης στόν κόσμο θά εὐχηθοῦν κι ἐφέτος μέ τά μηνύματά τους ἐκκλησιαστικοί ποιμένες καί κοσμικοί ἡγέτες.

* * *

Τί εἰρωνεία ὅμως ! Χριστουγεννιάτικες εὐχές γιά εἰρήνη καί εὐτυχία ὅταν ὁ φόβος καί ὁ τρόμος, μετά ἀπό τά τραγικά γεγονότα τοῦ περασμένου Νοεμβρίου στό Παρίσι, ἔχουν ἁπλωθεῖ πάνω ἀπό τή γηραιά ἤπειρο καί ὄχι μόνο· ὅταν στή Μέση Ἀνατολή καί εἰδικότερα στή Συρία μαίνεται ὁ ἐμφύλιος πόλεμος· ὅταν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι παίρνουν τόν πικρό δρόμο τῆς προσφυγιᾶς, χωρίς νά γνωρίζουν τί θά τούς τύχει στό δρόμο ἤ ποῦ τελικά θά καταλήξουν. Δυστυχῶς, χωρίς ὑπερβολή τά ἐφετινά Χριστούγεννα εἶναι τά Χριστούγεννα τοῦ τρόμου καί τοῦ φόβου γιά πολλούς ἀνθρώπους καί γιά πολλούς λαούς.
Γιατί, ὅμως; Γιατί οἱ ἄνθρωποι θελήσαμε νά χτίσουμε ἕνα κόσμο χωρίς Θεό· χωρίς τήν εἰρήνη πού Ἐκεῖνος χαρίζει. Κάποιοι βιάστηκαν νά διακηρύξουν τόν θάνατό Του καί οἱ πολλοί τόν ἐξορίσαμε ἀπό τή ζωή μας γιά νά θρονιάσουμε στή θέση Του τό ἄτομό μας, τά αἰσχρά πάθη μας, τά ἄνομα συμφέροντά μας, τήν «εὐτυχία» μας, ὅπως ἐμεῖς τήν καθορίζουμε. Ἤ γιατί ἄλλοι στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ τους —τί φρικτό πράγμα!— νομίζουν πώς δικαιοῦνται νά σπέρνουν τόν θάνατο· νά ἀφαιροῦν μέ φρικαλέους τρόπους τή ζωή ἀθώων· νά τρομοκρατοῦν καί νά βυθίζουν ὁλόκληρες κοινωνίες στόν φόβο, τήν ἀγωνία καί τήν ἀνασφάλεια.

* * *

Ἡ εἰρήνη κατά τόν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ συμπορεύεται μέ τή δικαιοσύνη. Ὅσο οἱ ἄνθρωποι ἀδικοῦμε τούς ἄλλους, τούς καταπιέζουμε, τούς ἐκμεταλλευόμαστε, εἰρήνη στίς σχέσεις μας δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει.
Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τίς διεθνεῖς σχέσεις. Ὅταν τά μεγάλα ἔθνη χάριν τῶν συμφερόντων τους καί τῶν σκοτεινῶν γεωστρατηγικῶν σχεδιασμῶν τους ἀδικοῦν καί καταπιέζουν ἄλλους μικρότερους λαούς, ἐκμεταλλεύονται προκλητικά τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές τους καί ἀπομυζοῦν τόν ἱδρώτα καί τόν μόχθο τους ἤ σπέρνουν τό μικρόβιο τῆς διαίρεσης καί τῶν ἐμφύλιων συγκρούσεων, εἰρήνη δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει. Διεθνεῖς Ὀργανισμοί καί διπλωματικές προσπάθειες, ὅσο εἰλικρινεῖς καί ἄν εἶναι, πραγματική καί μόνιμη εἰρήνη ἀδυνατοῦν νά ἐγκαθιδρύσουν.
Ἡ εἰρήνη, ὅπως πιστεύουμε οἱ χριστιανοί, εἶναι πρωτίστως δῶρο τοῦ Θεοῦ· καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί οἱ ἄνθρωποι εἰρηνεύουμε μέσα μας, ὅταν ἐνοικεῖ στίς καρδιές μας ὁ Χριστός· ὅταν καθοδηγεῖ τά βήματά μας καί ἐμπνέει τή συμπεριφορά μας τό αἰώνιο Εὐαγγέλιό Του. Ἀλλά καί οἱ κοινωνίες καί τά ἔθνη συνυπάρχουμε εἰρηνικά, ὅταν βλέπουμε τούς ἄλλους ὡς ζωντανές εἰκόνες τοῦ Θεοῦ· ὅταν σεβόμαστε τήν ἀξιοπρέπεια καί τά δικαιώματα τῶν ἄλλων, προσώπων καί λαῶν· ὅταν κατανοήσουμε ὅτι μόνο μέ τήν ἀγάπη ἔρχεται καί παραμένει ἡ εἰρήνη σταθερά ἀνάμεσά μας.

* * *

Μέ τίς σκέψεις αὐτές, προσφιλέστατοι ἀδελφοί μου, σᾶς εὔχομαι εὐλογημένα Χριστούγεννα καί παρακαλῶ :
• Ἀνοίξτε διάπλατα τίς καρδιές σας γιά νά γεμίσουν ἀπό τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ μας.
• Προσεύχεσθε θερμά, μ᾽ ὅλη τή δύναμη τῆς ὑπάρξεώς σας, «ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου».
• Μέ τήν παρουσία σας, τά λόγια καί τίς πράξεις σας, παντοῦ, στήν οἰκογένειά σας, στό ἐργασιακό σας περιβάλλον, στίς φιλικές καί κοινωνικές σας ἀναστροφές, γίνετε οἱ εἰρηνικοί ἄνθρωποι. «Εἰρηνεύετε», ὅπως προτρέπει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «καί ὁ Θεός τῆς εἰρήνης θά εἶναι μαζί σας» (Β’ Κορ. 13,11).
Εὐφρόσυνα καί εἰρηνικά Χριστούγεννα!

Ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ