ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ ! Ἡ εὐλογία τοῦ ἀναστημένου Κυρίου.

Αρχική / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ / ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ ! Ἡ εὐλογία τοῦ ἀναστημένου Κυρίου.
ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ ! Ἡ εὐλογία τοῦ ἀναστημένου Κυρίου.

Ἡ πασχάλια Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας
πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ἡ περιγραφή ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη τῆς συνάντησης τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ μέ τούς μαθητές Του τό ἀπόβραδο «τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων». Οἱ μαθητές συγκεντρωμένοι στό ὑπερῶο τῶν Ἱεροσολύμων. Οἱ πόρτες κλειστές «διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων». Καί τότε ἦρθε ὁ Κύριος, στάθηκε στή μέση καί τούς λέει : «Εἰρήνη ὑμῖν»!Ἀνάλογη εἶναι ἡ σκηνή καί κατά τή δεύτερη συνάντησή Του μαζί τους «μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτώ». Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων», στάθηκε στή μέση καί εἶπε : «Εἰρήνη σ᾽ ἐσᾶς» (Ἰω. 20, 19,26).
«Εἰρήνη ὑμῖν»! Ὁ ἀναστάσιμος χαιρετισμός καί ἡ ἀτίμητη εὐλογία τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας. Τόν ἴδιο χαιρετισμό ὁ Χριστός μας ἀπευθύνει σήμερα κατά τήν πανευφρόσυνη ἡμέρα τοῦ Πάσχα καί σ᾽ ἐμᾶς.«Εἰρήνη ὑμῖν»! Τόν ἴδιο χαιρετισμό ἀπευθύνει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους.«Εἰρήνη πᾶσι»!
Ἡ εἰρήνη, «τό γλυκύ καί πρᾶγμα καί ὄνομα» κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, ἀποτελεῖ τόν εὔχυμο καρπό τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ ἀναστάς Κύριος εἶναι ὁ μεγάλος εἰρηνοδότης. Ἐκεῖνος μέ τό αἷμα Του πού ἔχυσε πάνω στό σταυρό «εἰρηνοποίησε», δηλαδή συμφιλίωσε τά πάντα, τά ἐπίγεια καί τά οὐράνια (Κολ. 1,20). Ἐκεῖνος ἀφάνισε τήν ἔχθρα —τραγική συνέπεια τῆς πτώσεως— καί μᾶς συμφιλίωσε μέ τόν Θεό καί Πατέρα μας.
«Ἐχθροί ὄντες» μέ τόν Θεό, γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἡ σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή Του μᾶς συμφιλίωσε μαζί Του καί ἄνοιξε τόν δρόμο τῆς σωτηρίας γιά τόν καθένα μας (Ρωμ. 5,10). Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος διακηρύσσει μέ ἔμφαση : «Αὐτός», ὁ Κύριός μας δηλαδή, «εἶναι γιά μᾶς ἡ εἰρήνη» (Ἐφ. 2,14).
* * *
ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ εἰρηνεύει πραγματικά τόν ἄνθρωπο. Τήν καρδιά, τούς λογισμούς, τά συναισθήματά του. Ὅσο περισσότερο ὁ χριστιανός πλησιάζει τόν ἀναστάντα Κύριο· ὅσο περισσότερο ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ γίνεται καί δική του ζωή, τόσο περισσότερο ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ πλημμυρίζει τήν ὕπαρξή του.
Αὐτή ἡ κοινωνία μας μέ τόν Χριστό δέν εἶναι μιά γλυκερή συναισθηματική κατάσταση. Εἶναι στάση ζωῆς. Εἶναι πράξη ἐμπιστοσύνης στήν πρόνοιά Του. Εἶναι ὁλόθυμη ὑπακοή στίς ζωηφόρες ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου Του.
Ὁ Χριστός λίγο προτοῦ νά πάρει τόν δρόμο τοῦ μαρτυρίου βεβαίωνε τούς μαθητές Του : «Φεύγω καί σᾶς ἀφήνω τήν εἰρήνη. Τή δική μου εἰρήνη σᾶς δίνω» (Ἰω. 14,27). Προφανῶς ὄχι μόνο στούς δώδεκα ἀλλά καί σέ κάθε πιστό· σέ ὅλους μας. Καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει πώς ἡ εἰρήνη εἶναι ἕνας ἀπό τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Γαλ. 5,22). Ἑπομένως εἰρηνεύουμε ὡς πρόσωπα, ὅταν ὁ ἀναστάς Κύριος κυβερνᾶ τή ζωή μας καί ὅταν παρακαλοῦμε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο νά ἐνοικεῖ μέσα μας καί νά φωτίζει τήν ἐγκόσμια πορεία μας.
* * *
ΟΤΑΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ Κύριος προσφέρει τήν εἰρήνη Του· ὅταν ἡ Ἐκκλησία Του διά τῶν λειτουργῶν της μᾶς εὐλογεῖ ἀπευθύνοντάς μας τό «εἰρήνη πᾶσι», τοῦτο σημαίνει ὅτι ὀφείλουμε οἱ ἄνθρωποι νά εἰρηνεύουμε καί μεταξύ μας. Οἱ ἄλλοι —ὅποιοι κι ἄν εἶναι— γιά μᾶς τούς χριστιανούς δέν εἶναι ἡ κόλασή μας, ὅπως τόλμησε κάποιος νά προφέρει. Εἶναι δημιουργήματα, ὅπως κι ἐμεῖς, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δικές Του ζωντανές εἰκόνες. Ἐπιπλέον, μπορεῖ νά εἶναι καί ὁμόπιστοι ἀδελφοί μας. Γι᾽ αὐτό καί τούς ἀγαπᾶμε. Καί ἀγαπώντας τους ἀγωνιζόμαστε νά χτίζουμε εἰρηνικές σχέσεις μαζί τους.
Μακριά ἀπό τόν ἀναστάντα Κύριο πραγματική εἰρήνη δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει. Χωρίς τό Εὐαγγέλιό Του, τήν ἀγάπη πού ἐμπνέει καί τή δικαιοσύνη πού ἀπαιτεῖ, εἶναι ἀδύνατο νά εἰρηνεύουμε οἱ ἄνθρωποι ἀνάμεσά μας καί τά ἔθνη μεταξύ τους.
* * *
Προσφιλέστατοι ἀδελφοί μου,
ΠΑΣΧΑ ΣΗΜΕΡΑ! Ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.
Ὅπως τότε ὁ Ἰησοῦς «ἦλθεν εἰς τό μέσον» τῶν μαθητῶν Του καί τούς ἀπηύθυνε τό «εἰρήνη ὑμῖν», ἔτσι καί σήμερα. Ὁ ἀναστάς Κύριος ἔρχεται κοντά μας, ἀπευθύνοντας καί σ᾽ ἐμᾶς, στόν κόσμο ὁλόκληρο, τό «εἰρήνη ὑμῖν»· τό«εἰρήνη πᾶσι»!
    Σ᾽ ἐμᾶς ἐναπόκειται νά ἐγκολποθοῦμε τό μήνυμά Του· τήν εἰρήνη πού χαρίζει ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή Του. Καί νά εἰρηνεύουμε. Νά εἰρηνεύουμε ἀδιάκοπα μέσα μας καί γύρω μας μέ τή χάρη καί τό μέγα ἔλεός Του.
Χριστός ἀνέστη !
Εἰρήνη πᾶσι !
Μέ θερμές πασχάλιες εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ