Έρανος Αγάπης 2018

Αρχική / ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ / Έρανος Αγάπης 2018
Έρανος Αγάπης 2018

 Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι κι ἐφέτος, τήν ἑβδομάδα 9-16 Δεκεμβρίου θά διεξαχθεῖ σέ ὅλες τῆς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας ὁ “Ἔρανος τῆς Ἀγάπης”. Ἀκολουθεῖ ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Συμεών ἡ ὁποία διαβάστηκε στούς Ἱερούς Ναούς μας χθές, Κυριακή 2 Δεκεμβρίου.
*
«Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Σέ λίγες ἡμέρες θά ἠχήσουν χαρμόσυνα οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν μας, γιά νά μηνύσουν τόν ἐρχομό τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στή γῆ. Γιά νά μᾶς προσκαλέσουν νά ἑορτάσουμε τήν κατά σάρκα γέννηση τοῦ Λυτρωτοῦ. Γιά νά προσέλθουμε νά προσκυνήσουμε μέ πίστη τό μέγα μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Γιά νά ψάλλουμε μαζί μέ τούς ἁγίους ἀγγέλους τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).
Ἡ ἐν σαρκί φανέρωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ πρόσφερε σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα ὕψιστη καί μοναδική εὐεργεσία. Πρόσφερε στόν κόσμο, αὐτό πού δέν μποροῦσε νά προσφέρει κανείς ἄλλος. Ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ μέ τήν κάθοδό Του ἀπό τά οὐράνια στά ἐπίγεια μᾶς ἔσωσε ἀπό τήν ἁμαρτία. Μᾶς ἀπελευθέρωσε ἀπό τήν τυραννία τοῦ διαβόλου. Μᾶς λύτρωσε ἀπό τόν πνευματικό θάνατο, πού εἶναι ὁ χωρισμός μας ἀπό τόν Θεό.
Ἐπίσης, ἡ εὐεργεσία πού μᾶς πρόσφερε εἶναι ὕψιστη εὐεργεσία, γιατί «ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς» εἶναι ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου πού μᾶς χάρισε τή ζωή τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας. Τή ζωή τῆς χάριτος καί τῆς εὐσέβειας. Τή ζωή τῆς γνήσιας χαρᾶς καί τῆς πραγματικῆς εἰρήνης. Μᾶς δώρισε, ὅμως, καί τή νίκη κατά τοῦ θανάτου, καθώς καί τή δόξα τοῦ παραδείσου.
Μπροστά, λοιπόν, σ᾽ αὐτή τήν ἀπερίγραπτη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο γεμάτοι ἀπό εὐγνωμοσύνη ἀναφωνοῦμε καί λέμε: «Τί άνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;». Ἡ ἀνταπόδοσή μας στή δική Του εὐεργεσία εἶναι νά μιμηθοῦμε τόν Ἅγιο Θεό μας καί νά γίνουμε κι ἐμεῖς εὐεργέτες τῶν ἄλλων.
* * *
Πάντοτε, ἀλλά ἰδιαιτέρως σήμερα, ὑπάρχει ἀνάγκη ἔμπρακτης καί θυσιαστικῆς ἀγάπης. Ἔχουμε χριστιανούς ἀδελφούς πού ὑποφέρουν ἀπό ἀβάστακτο σωματικό καί ψυχικό πόνο. Ἔχουμε ἀδελφούς πού στεροῦνται συγγενικῶν καί φιλικῶν προσώπων. Ἔχουμε ἀδελφούς πού στενάζουν κάτω ἀπό τό βάρος τῶν οἰκονομικῶν δυσκολιῶν.
Γιά τούς λόγους αὐτούς ἀναζητοῦνται πιστοί χριστιανοί μέ διάθεση προσφορᾶς καί εὐεργεσίας. Γιά νά συνεργαστοῦν μέ ἄλλους πιστούς. Γιά νά συνεισφέρουν μέ δυνάμεις ψυχικές καί σωματικές. Γιά νά ἀφιερώσουν χρόνο καί ὅ,τι ἄλλο ἀπαιτοῦν οἱ ἀνάγκες, προκειμένου νά βοηθηθοῦν οἱ ἐμπερίστατοι ἀδελφοί μας.
Τό χρέος τῆς ἀγάπης πρός τούς συνανθρώπους μας μᾶς ὑποδεικνύει καί ὁ ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας. Ὁ ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, τοῦ ὁποίου τή μνήμη τιμοῦμε σήμερα. Ἔλεγε: «Ἕνα εἶναι τό ζητούμενο στή ζωή μας. Ἡ ἀγάπη στόν Χριστό καί ἡ ἀγάπη στούς συνανθρώπους μας. Ἡ ἀγάπη πρός τόν ἀδελφό καλλιεργεῖ τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό. Κανείς δέν μπορεῖ νά φθάσει στόν Θεό, ἄν δέν περάσει ἀπό τούς ἀνθρώπους. Νά τούς ἀγαπᾶτε καί νά τούς συμπονᾶτε ὅλους. ῾῾Καί εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη. Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους᾽᾽ (Α’ Κορ. 12, 26-27). Αὐτό εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἐγώ, ἐσύ, αὐτός, ὁ ἄλλος νά αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε μέλη Χριστοῦ. Ὅτι εἴμαστε ἕνα».
* * *
Στό προσκλητήριο αὐτῆς τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐεργεσίας πρός τόν συνάνθρωπο μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας κι ἐφέτος μέ τόν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ἐν ὄψει τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἀπό τήν Κυριακή 9 ἕως καί τίς 16 Δεκεμβρίου θά σᾶς ἐπισκεφθοῦν στό σπίτι ἤ στήν ἐργασία σας συνεργεῖα ἀποτελούμενα ἀπό ἐθελόντριες τῶν ἐνοριῶν μας, ζητώντας τή συνδρομή σας γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Σᾶς παρακαλοῦμε νά ἀνοίξετε τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν σας καί τῆς καρδιᾶς σας προσφέροντας ὅ,τι θέλετε, ὅ,τι μπορεῖτε, ἀρκεῖ αὐτό πού δίνετε, νά τό προσφέρετε μέ εὐχαρίστηση.
Μέ τό προϊόν τοῦ Ἐράνου, ὅπως γνωρίζετε, καλύπτουμε τίς ἀνάγκες τῶν ἱδρυμάτων μας, τῶν συσσιτίων τῶν ἐνοριῶν μας, τῶν ἀπόρων καί πολυτέκνων οἰκογενειῶν, τῶν ἀσθενῶν πού δέν μποροῦν νά ἀγοράσουν τά φάρμακά τους, τῶν φοιτητῶν μας πού χρειάζονται ἕνα χρηματικό βοήθημα γιά νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους καί πολλές ἄλλες.
Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου σᾶς εὔχομαι ὁ Κύριος Ἰησοῦς, πού ἀπό ἀγάπη ἐνανθρώπησε γιά νά εὐεργετήσει τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρο τόν κόσμο, νά σᾶς ἁγιάζει καί νά σᾶς ἀξιώσει νά περάσετε τίς ἅγιες ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους μέ ὑγεία, εἰρήνη καί πνευματική χαρά.
Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας
†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ